DİNLE

Ortalama ile Yatay Geçiş

2017-2018 GÜZ DÖNEMİ

Diğer yükseköğretim kurumlarından gelen yatay geçiş başvuruları, YÖK'ün "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri, Sabancı Üniversitesi tarafından belirlenen esaslar ve kontenjanlar çerçevesinde ilgili komisyonun öndeğerlendirmesine göre Fakülte Kurulları tarafından değerlendirilir. Adaylar, gerek görüldüğünde mülakat için çağrılabilirler.

Yatay geçiş başvuruları, akademik takvimde belirtilen süreler içinde, Sabancı Üniversitesi Öğrenci Kaynakları Birimi'ne yapılır.

Başvuru Koşulları ile İlgili Genel Hükümler

 1. Denklik: Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yapılan başvurularda, adayın ayrılacağı kurum ve programının YÖK tarafından denkliğinin tanınıyor olması gerekir.

 2. Eşdeğerlik: Ayrılacağı yükseköğretim kurumunun ve programının Sabancı Üniversitesi lisans programları ile eşdeğer olması gerekir.

 3. Dönem: Başvuran adayların, hazırlık sınıfı hariç, ilk iki yarıyılı bitirmiş olması gerekir. Lisans diploma programlarının son iki yarıyılına başvuru kabul edilmez.

 4. Not Ortalaması: Genel not ortalaması veya transkriptinde yer alan not dönüşüm tablosundaki not ortalaması karşılığı  en az 100 üzerinden 60  veya 4 üzerinden 2,29 olmalıdır. 4'lük veya 100’lük sistemden başka not sistemleri uygulayan üniversitelerden başvuran adayların, üniversitelerinden resmi bir açıklama ve/veya not dönüşüm tablosu vermeleri gerekir.

 5. Kayıtlı Olmak: Ayrılacağı yükseköğretim kurumunda halen öğrenci statüsünde kayıtlı olması gerekir.

 6. İngilizce Dil Yeterliliği: Üniversite tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversite tarafından belirlenen düzeyde başarılı** olduğunu belgeleyen öğrenciler ve eğitim dili tamamıyla İngilizce olan yükseköğretim kurumlarından başvuran öğrenciler dışındaki adaylar, kabul aldıkları takdirde Sabancı Üniversitesi tarafından düzenlenen İngilizce Dil Ölçme Sınavı'ndan başarılı olurlarsa programa devam edebilirler. Sınavda başarısız olan veya sınava katılmayan adayların, programa devam edebilmek için yabancı dil hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamaları gerekir. (**) İngilizce muafiyeti sağlayacak sınavlar ve puanları

 7. Öğrenim Süresi: Geçiş yapmak istediği programın mezuniyet yükümlülüklerini tamamlamak için gereken süre ile daha önce öğrenim gördüğü sürelerin toplamının azami öğrenim süresini (14 dönem) aşmaması gerekir.

 8. ÖSYM Puanı: ÖSYS kılavuzunda yayınlandığı yıldan itibaren  Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’ne yapılan başvurularda başarı sırasının en düşük 240.000 olma şartı aranır.

 

Başvuru için Gerekli Belgeler

Tüm belgelerin Türkçe ya da İngilizce dillerinde hazırlanmış resmi belgeler olması gerekir. Farklı dillerde hazırlanmış belgelerin orijinal kopyalarının yanı sıra noter tasdikli Türkçe ya da İngilizce tercümelerinin eklenmesi gerekir.

 1. Başvuru Formu ve Başvuru Ücreti: 

  Birden fazla program için başvuran adayların tek bir başvuru formu doldurmaları gerekmektedir. Formun başvuru yapılan her bir program için fotokopi ile çoğaltılması ve her bir başvuru formu için ayrı olmak üzere 350 TL tutarındaki başvuru ücretinin Akbank Sabancı Üniversitesi Şubesi 30727 numaralı (IBAN: TR87 0004 6007 1388 8000 0307 27) hesaba yatırılıp dekontunun başvuru formuna eklenmesi gerekmektedir. 

  2. sınıfa başvuran adayların başvuru formunda öğrenim görmek istedikleri diploma programının bağlı olduğu program paketini belirtmeleri gerekir. Bu adaylar kabul edilip öğrenime başladıktan sonra Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ne göre    programı kesinleştirilecektir.

  Başvuru ücreti iade edilmemektedir.

  Başvuru formu - Referans mektubu

 2. Sınav Sonuç Belgesi: 

  Yurt içindeki yükseköğretim kurumlarından, K.K.T.C.'den ya da ÖSYM kılavuzunda yer alan ülkelerde bulunan yükseköğretim kurumlarından başvuran adaylar için ayrılacağı kuruma yerleştirme işleminde kullanılan ÖSYS belgesinin fotokopisi,

 3. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından başvuran T.C. uyruklu adaylar için aşağıdaki belgelerden biri;

  < >ÖSYS, LYS (yükseköğretime başladığı yıla ait ve geçiş yapmak istediği programın ilgili puan türünde en az 185.000 puan)SAT 1 ( 2400 puan üzerinden en az toplam 1500, Yeni sistemde en az 1090 puan)ACT (Matematik (Math), Fen (Science Reasoning) ve Toplam (Composite) 36 üzerinden en az 21 puan)GCE (En az biri adayın başvurduğu programla ilgili olmak üzere 2 “A Level”)ABITUR Genel Alman Yüksekokul Yeterliliği (Diploma notu 1-4 arası)IB Uluslararası Bakalorya (Diploma notu 45 üzerinden en az 28)Matura (Diploma notu en az 1 üzerinden 2)Fransız Bakaloryası (Diploma notu 20 üzerinden en az 12)İtalya Maturita (Diploma notu 100 üzerinden en az 70)http://sabanciuniv.edu/sites/default/files/2017-2018_sinav_listesi_tr_web_icin_0.pdf

    3. Transkript:

        Adayın kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanmış (tercihen kapalı zarf içinde), alınan tüm dersleri, notları ve not ortalamalarını gösteren resmi belge.

        Transkriptte, öğrenci değerlendirme sistemi(not sistemi) ile ilgili açıklayıcı bilgilerin bulunmaması halinde bu bilgilerin bulunduğu onaylı bir belgenin eklenmesi gerekir.

      4. Ayrıntılı Ders Tanım ve İçerik Bilgileri:

         Adayın transkriptinde belirtilen derslerin ayrıntılı tanımlarını ve içerik/müfredat/syllabus bilgilerini içeren belgeler.

         Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yapılan başvurularda, kurumu tanıtan katalog veya benzeri belgelerin eklenmesi yararlıdır.

        5. İngilizce Dil Yeterliliği:

 • Üniversite tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversite tarafından belirlenen düzeyde başarılı* olduğunu gösteren belge,
 • Eğitim dili tamamıyla İngilizce olan kurumlardan başvuran adaylar için, adayın kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanmış, tercihen kapalı zarf içinde, programın eğitim dilini belirtir resmi belge. Bu bilgi transkriptte belirtilmişse ayrıca belge istenmez.

  (*) İngilizce muafiyeti sağlayacak sınavlar ve puanları

      6. Öğrenci Belgesi:

         Adayın kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanmış, adayın başvuru sırasında halen kurumun kayıtlı öğrencisi olduğunu gösterir belge. Transkript üzerinde yapılan açıklama da kabul edilir.

        7. Disiplin Durum Belgesi: 

          Yurt içindeki yükseköğretim kurumlarından başvuran adayların ayrılacağı kurumun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanan, tercihen kapalı zarf içinde, öğrencinin disiplin durumunu belirtir resmi belge.

         8. Referans Mektubu:

        Kapalı zarf içinde, en az 2, tercihen 3 adet referans mektubu. 

         Başvuru formu - Referans mektubu

           9. Lise Diploması:

         Yurt içindeki liselerden mezun olanların lise diplomasının üniversiteden onaylı fotokopisi.

          Yurt dışındaki liselerden mezun olan adaylar için ek olarak lise diplomalarının noter tasdikli Türkçe tercümeleri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden temin ettikleri Lise Diploma Denklik belgeleri.

          10.Pasaport Sayfaları:

       Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından başvuran adayların pasaportlarında resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfa ile adayın sözkonusu kurumda öğrenim gördüğü yıllara ilişkin sayfaların onaylı fotokopileri.

          11. Yurt Dışından Dönüş Belgesi:

         Anne veya babasının yurt dışı devlet görevinin sona ermesi, işçi ise kesin dönüş nedeniyle yurda dönme halinde, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından başvuran adayların bu durumunu belirtir resmi yazı.

          12. Maddi Durum:

      Kabul edilen yabancı uyruklu adaylar için, üniversitemizde eğitimini sürdürebilmek için gerekli maddi güvencesinin olduğunu belirten belge.

          13.  Adayların, daha önce aldıkları sertifika, kurs, staj, spor müsabakası vb. ödülleri  ile ilgili belgelerinin fotokopileri.

Yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin daha önce almış oldukları derslerden hangilerinin sayılacağı ve geçiş yaptıkları programdaki hangi derslere karşılık geleceği Fakülte Kurulu kararında belirtilir.

Başvuru Adresi: 
Sabancı Üniversitesi 
Öğrenci Kaynakları Birimi 
34956 Orhanlı-Tuzla 
İSTANBUL 

0 0216 483 90 93
0216 483 90 73

studentinfo@sabanciuniv.edu