Ana içeriğe atla
TR EN

Araştırma Stratejisi

Sabancı Üniversitesi, araştırma ve geliştirmeye dair kuruluştan bugüne benimsenen stratejik yaklaşımı sayesinde ulusal ve uluslararası yönelimler ve ihtiyaçlara paralel olarak gelişimini sürdürmüştür. Sabancı Üniversitesi’nin 2023-2028 Stratejik Planı kapsamında belirlediği ana stratejik hedefleri arasında yer alan “Küresel Ölçekte Araştırma Üniversitesi” ve “Odaklanılan Araştırma Alanları ve Sürdürülebilir Merkezler”, araştırmada Üniversitenin yönünü belirleyen unsurlardır.  

Sabancı Üniversitesi, kuruluşundan itibaren disiplinlerarası ve çok disiplinli araştırmaya ortam sağlayacak biçimde yapılanmış ve bu yönünü güçlendirecek şekilde gelişmeyi sürdürmüştür. Bu anlamda alışılmış bölüm sisteminin olmayışı, akademik özgürlük ilkesinin benimsenmesi, araştırma kaynaklarını geliştirmeye ve sürdürmeye yönelik olarak kurgulanan yapılar, farklı alanlarda disiplinlerarası araştırmalara olanak sağlayan mükemmeliyet merkezleri ile Sabancı Üniversitesi Türkiye’nin öncü araştırma üniversitelerinden biridir.

Sabancı Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından yürütülen ”Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma programı kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda, 2021 yılında ilk kez programa vakıf üniversitelerinin de dahil edilmesiyle “Araştırma Üniversitesi” olarak belirlenen üç vakıf üniversitesinden biri olarak tanınmıştır.

Küresel çapta bir araştırma üniversitesi olmanın gerekliliği olarak, araştırmada odaklanma yaklaşımı Üniversitemizin 2023-2028 Stratejik Planı’nda da önceliklendirdiği konulardan biri olmuştur. Bu kapsamda, Fakültelerimiz ile birlikte, alanında öncü araştırma altyapılarının yer aldığı araştırma merkezleri de araştırmada odaklanma yaklaşımımızın temelini oluşturan önemli öğelerdir.

Sabancı Üniversitesi’nin araştırmada odaklanma yaklaşımının yapıtaşlarından olan Araştırma Merkezleri; araştırma aktivitelerini yürütecekleri odak alanlarda üniversite bünyesindeki öğretim üyeleri, öğrenciler ve diğer tüm ilgili çalışanlar ile etkileşimi yüksek bir motivasyon ile birlikte çalışma, işbirliği geliştirme imkanı sağlayan, araştırma sürecini desteklemek üzere kaynak geliştirme imkanlarını artıran bir yapıda kurulmuşlardır.

Sabancı Üniversitesi öncelikli araştırma alanları dahil olmak üzere araştırmaya dair stratejik hedeflerini belirlerken ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji politikaları, ilgili araştırma konularının stratejik önemi ve sürdürülebilirliği, Sabancı Üniversitesi ile kültür ve yetkinlik bazlı entegrasyonu, insan kaynağı ve araştırma altyapısı dikkate alınmaktadır.

Sabancı Üniversitesinin merkez ve forumlarına ilişkin detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Sabancı Üniversitesinde öğretim üyesi ve araştırmacıların araştırma ortam ve imkanlarının iyileştirilmesi, yüksek etkiye sahip araştırmalar gerçekleştirilmesi ve bunların sonuçlarını yaygınlaştırmalarını teşvik etmek amacıyla araştırma süreci kapsamında iç ve dış fon kaynaklarından faydalanılmaktadır. Araştırmaların fonlanması için işletilen birçok mekanizma bulunmakta olup, bu mekanizmaların ana amacı araştırma sürecinin sürdürebilirliğinin ve araştırma kadrolarının gelişiminin sağlanmasıdır. Araştırmanın fonlanmasına dair teşvik ve mekanizmaların içeriği ve yönetimi ile ilgili detaylı bilgiye Araştırmacılar İçin sayfasından ulaşabilirsiniz.

Sabancı Üniversitesi 2023-2028 Stratejik Planı kapsamında araştırma hedefleri izlenmesi gereken göstergelerle birlikte belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar; Üniversitenin araştırma konularında karar mekanizması görevine sahip olan kurullarda, yıl içinde gerçekleşen diğer stratejik ve yönetim odaklı toplantılarda sunulur. Böylelikle araştırma performansı ile hedeflere kıyasla gelinen durum izlenmiş ve karar süreçlerine dahil edilmiş olur. Sabancı Üniversitesinin araştırma performansının izlenmesi ve sürdürülebilirliğe yönelik olarak değerlendirilmesi, ilgili kurul ve komiteler ile entegrasyonunun sağlanması Araştırma Süreci Planlama ve Politika Geliştirme Ofisi tarafından gerçekleştirilmektedir. Kurul ve komitelerin yanı sıra, düzenli takip edilen araştırma performansı APG tarafından aylık olarak hazırlanan “Research Fact Sheet” dokümanı ile tüm Üniversite kamuoyu ile de paylaşılmaktadır. Araştırma performansı ile ilgili güncel bilgiye Araştırma Performansı sayfasından ulaşabilirsiniz.

Araştırma çıktılarına ilişkin verilerin raporlandığı yerlerden biri de üniversite sıralama sistemleridir. Sabancı Üniversitesinin stratejik olarak izlediği sıralama sistemleri Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi, Times Higher Education ve Quacquarelli Symonds’dir. Araştırma faaliyetleriyle yaratılan fayda ve Üniversitenin bulunduğu çevreye verdiği katkı, sahip olunan insan kaynağı ve eğitim sisteminde yer alan öğrenci sayıları gibi birçok veri ile birlikte ele alınarak bu sistemler aracılığıyla değerlendirilmektedir. Stratejik olarak izlenen sıralama sistemleri ile ilgili veri sağlama ve bu sistemlerdeki performansa yönelik izleme, değerlendirme ve iyileştirme çalışmaları da APG tarafından gerçekleştirilmektedir. Sabancı Üniversitesinin sıralama sistemlerindeki yeri ile ilgili güncel bilgiye Sıralamalarda Üniversitemiz sayfasından ulaşabilirsiniz.

Sabancı Üniversitesi, bilim ve teknolojinin, eğitim-öğretim ve topluma hizmet kapsamında yayılması gerektiği yaklaşımına sahiptir. Bu kapsamda tanımlanan yapı; Sabancı Üniversitesi Merkezlerinin içte birbirleriyle ve Fakülteler ile işbirliği içerisinde hareket etmeleri ve desteklenmeleri; içeride oluşturulan değerin dış dünyaya Merkezler aracılığı ile yansıtılmasıdır. Bu yaklaşım, toplumla etkileşim stratejisinin ana hatlarını oluşturmaktadır.

Üniversitenin tüm Merkezleri, özellikle ulusal araştırma altyapısı statüsündeki SUNUM ve teknoloji hazırlık seviyesi yüksek araştırmalara yönelik altyapı sağlayan TÜMER sadece Sabancı Üniversitesi içinden değil dışarıdan da kullanıcılara açıktır. Ayrıca, konularında toplumsal araştırmalar yapan, bilgilendirme, politika oluşturma ve bilginin yayılımı amaçlı etkinlikler düzenleme gibi faaliyetleri gerçekleştiren İstanbul Politikalar Merkezi (İPM), Finans Mükemmeliyet Merkezi (CEF) ve İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) Sabancı Üniversitesinde gerçekleşen araştırmaların toplumsal katkı ile bütünleştirici rol oynadığı yapılardır. Bunlara ek olarak, eğitimde karar süreçlerinin veriye dayalı olması, paydaşların katılımıyla gerçekleşmesi, her çocuğun kaliteli eğitime erişiminin güvence altına alınması gibi amaçlarla çalışmalar yürüten Eğitim Reformu Girişimi (ERG) de Sabancı Üniversitesi bünyesindedir.

Sabancı Üniversitesi girişimcilik konusunda Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden biridir ve girişimciliği üniversitenin markalarından biri yapmayı hedeflemektedir. Özellikle akademi temelli girişimciliğe odaklanmak suretiyle, henüz erken aşamada olan teknolojilerin ticarileştirilmesini yöneten Inovent’in hizmetlerine websitesinden ulaşabilirsiniz.

Araştırma faaliyetlerinin çıktılarının toplum yararına kullanılabilmesi yaratılan teknolojiler sayesinde gerçekleştirilmektedir. Sabancı Üniversitesinin bilim ve teknolojiye katkılarına Patentler & Teknolojiler sayfasından ulaşabilirsiniz.

Topluma hizmet anlamında Sabancı Üniversitesinden bir diğer örnek olarak herkesin kullanımına açık, bir tür toplum merkezi olarak tasarlanan Collaboration Space ve Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi (EDU) faaliyetleri verilebilir.