Ana içeriğe atla
TR EN

Politikalarımız ve Belgelerimiz

Kalite Politikamız

Sabancı Üniversitesi eğitim, araştırma ve toplumla etkileşim alanlarında yaptığı tüm çalışmalarda "kalite odaklı" yönetim sistemini esas alır. Bu sistemin ilkeleri şunlardır:

 • Birlikte yaratmak ve geliştirmek, 
 • Paydaş memnuniyeti, 
 • Yüksek performansın hedeflenmesi, 
 • Süreç odaklı ve yenilikçi operasyon yönetimi, 
 • Düzenli gözden geçirmeye dayalı sürekli iyileştirme alışkanlığı, 
 • Yasal ve uymakla yükümlü olunan tüm kalite standartlarının gerekliliğini sağlamak.

Stratejik planla uyumlu olarak geliştirilen ve takip edilen ana faaliyet alanlarının kalite süreçlerinde aşağıdaki başlıkların sürdürülebilirliği ve iyileştirilmeleri hedeflenilir.

Araştırma:

 • Sabancı Üniversitesi, en üst seviyede nitelikli bilgi üretmeyi hedefleyen bir araştırma üniversitesidir. 
 • Odaklanılmış alanlarda, fakülteler ve araştırma merkezlerinin etkin işbirliği ile, disiplinler arası ve küresel sorunlara çözümler getirecek çıktılar hedeflenir. 
 • Yapılan araştırmalar eğitim programlarına yansıtılır, etki eder.
 • Araştırma faaliyetleri için, başta uluslararası ve özel sektör kaynakları olmak üzere, dış fonlardan en üst seviyede faydalanılması hedeflenilir.

Eğitim:

 • Sabancı Üniversitesi, kritik düşünebilen, çok disiplinli ve boyutlu gelişmiş, etik değerler ve toplumun ihtiyaçları konusunda yüksek duyarlılık sahibi, özgüveni ve iletişim becerileri yüksek, yetkinlikleri ile küresel sorunlara çözümler üretebilecek bireyler yetiştirmeyi hedefler.  
 • Eğitim faaliyetleri için en iyi fiziksel ve dijital altyapıyı sunar, öncü ve yenilikçi eğitim modelleri geliştirir.  
 • Öğrencilerinin program ve ders seçimlerinin yanı sıra ders dışı sosyal ve akademik gelişim olanaklarından özgürce seçim yapabilmelerine, akademisyenler ile yakın çalışabilmelerine imkân tanır.  
 • Öğrencilerine uluslararası eğitim ve gelişim olanakları sunmanın yanı sıra kampüsün de uluslararası ve çok kültürlü olmasını hedefler.

Toplumsal Katkı:

 • Sabancı Üniversitesi’nde eğitim ve araştırma faaliyetlerinin tümünün yerel ve küresel ölçekte topluma, insanlığa katkı yapması, dönüştürücü etkileri olması hedeflenilir.
 • Topluma katkı politika ve yaklaşımımız, bilim ve teknolojinin topluma yaygınlaştırılmasını hedefler.
 • Toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilinci, öğrencileri, akademik ve idari tüm çalışanları ile Sabancı Üniversitesi kültürünün bir parçasıdır.

Eğitim, araştırma ve toplumla etkileşim faaliyetlerinin hedeflere uygun ve verimli şekilde gerçekleştirilmesi için yönetsel mükemmellik hedeflenilir, bunun için gerekli organizasyonel yapılar kurulur, en iyi insan kaynağının üniversiteye kazandırılması ve korunması amaçlanılır. Üniversitenin tüm operasyonlarında kalitenin korunması ve geliştirilmesi, mensuplarının memnuniyetlerinin arttırılması için, gerekli finansal kaynakların oluşturulması, etkin kullanımı ve sürdürülebilirliğinin sağlanması esastır.

Kalite Belgelerimiz

Sabancı Üniversitesi Çevre Politikası 

Sabancı Üniversitesi gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerinde “Doğa odaklılık” ilkesi  ve net sıfır felsefesi doğrultusunda paydaşlarımız ile işbirliği yaparak çevre yönetim sistemi performansımızı artırmaya ilişkin taahhütlerimiz;

 • Teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri takip ederek Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) performansını sürekli iyileştirmek,
 • Sıfır atık prensibi ile atık oluşumunun önlenmesini, atığın azaltılmasını, yeniden kullanımın artırılmasını, geri dönüştürülmesini sağlamak,
 • İklim kriziyle mücadele etmek ve düşük karbon ekonomisine geçişe katkıda bulunmaya yönelik faaliyetler yürütmek,
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını ve enerji verimliliği çalışmalarını artırarak karbon ayak izini azaltmak,
 • Ekosistemlerin ve canlıların doğal yaşam alanlarının korunmasını sağlamak, biyolojik çeşitliliği korumak ve kaynakları sürdürülebilir biçimde yönetmek,
 • Farkındalığın artırılmasını ve bireysel sorumluluk kazandırılmasını sağlamak,
 • Çevre ile ilgili tabi olunan ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlara ve diğer yükümlülüklere uymak, ilgili tarafların beklentilerine uyum göstermek,

Çevre Belgelerimiz

Sabancı Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası 

Sabancı Üniversitesi gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerinde “İnsan odaklılık” ilkesi, stratejik yönü ve vizyonuyla uyumlu olarak belirlenen hedef ve amaçlara ulaşmak için, paydaşları ile işbirliği yaparak;

 • Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı,
 • Tehlikeleri ortadan kaldırmak ve riskleri azaltmak için hedefler belirleyip izlemeyi,
 • Teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri takip ederek performansı sürekli iyileştirmeyi,
 • Tüm çalışanların fikirlerinin alınarak katılımlarının sağlanmasını,
 • Farkındalığın artırılmasını ve bireysel sorumluluk kazandırılmasını,
 • İlgili tüm yasal mevzuata ve uygulanabilir diğer standartlara uyum için iş sağlığı ve güvenliği risklerini proaktif bir biçimde yönetmeyi politika olarak benimser ve uygulanmasını taahhüt eder.

İSG Belgelerimiz

Akreditasyon Belgelerimiz