Facebook
 • Anasayfa
 • Araştırma
 • Süreçler
 • Araştırmacılar İçin
DİNLE

Araştırmacılar İçin

Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü (ALP), Sabancı Üniversitesi’nin araştırmada stratejik hedeflerin oluşturulmasına ve üretilen politikaların uygulanmasına destek verir, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri sosyal ve ekonomik yararlara dönüştürmek amacı ile araştırma etkinliklerini ve yenilikçilik girişimlerini destekler.

Text

Proje FonlamaProje YönetimiSanayi İşbirliğiSınai Haklar ve Ticarileştirme

Araştırma odaklı hibe projelerine yönelik proje geliştirme ve başvuru sürecine verilen destekler; başvuru programlarının duyurularının yapılması, uygun adayların belirlenip bilgilendirilmesi, başvuru sürecinde projenin program beklentilerine uygun olarak başvurusunun hazırlanmasına destek olunması, başvuru sırasında ihtiyaç duyulan ek belgelerin temin edilmesi, sanayi işbirliği içeren başvurular için Sanayi İşbirlikleri ve Teknoloji Lisanslama Ofisi (İLO) aracılığı ile ortak bulunması ve ilgili kurumlarla protokol süreçlerinin yürütülmesi için İLO'nun sürece dahil edilmesi, başvuru tarihinden önce projenin eksiksiz olarak başvurusunun yapılması, başvurunun kabulü durumunda sözleşme sürecinin yönetilmesi ve Araştırma Projeleri Yönetim Ofisi'ne (PYO) devrinin yapılması, başvurunun reddi durumunda red sebeplerinin araştırılarak yeniden başvuru yapılabilmesi için başvuru sahibinin bilgilendirilmesi, şeklinde sıralanabilir.

Araştırma Projeleri Geliştirme Ofisi (PGO); SÜ öğretim üyeleri ve araştırmacılarının araştırma odaklı hibe projelerine yönelik proje geliştirme ve akademik çalışmalarını destekleyici süreçlerini yürütmekten, Araştırma ödüllerine destek verilmesinden, SÜ İç Araştırma Projelerinin destek süreçlerinden verilmesinden, SÜ Öğretim üyeleri ve araştırmacıların hibe projeleri, akademik çalışmaları ve lisansüstü öğrencilerin tezleri için gerekli olabilecek Araştırma Etik Konseyi (AEK) koordinasyonunun sağlanmasından, SÜ Kişisel Araştırma Fonu sürecinin yürütülmesinden, SÜ İç Akademik Aktivite başvuru, kabul ve yönetim sürecine destek verilmesi, Lisansüstü Politikaların belirlenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesinden sorumludur.
 

Araştırma Projeleri Geliştirme Ofisi (PGO)'nun Sorumluluğundaki Fon Fırsatları

Sanayi İşbirliği ve Teknoloji Lisanslama Ofisi (ILO) sanayi ile işbirliğinin yoğun olduğu, temel araştırma aşamasını tamamlamış ve pazara yakın araştırma projelerinin fonlanmasına yönelik çalışmalar yapmaktadır. Bu kapsamda ulusal alanda TÜBİTAK TEYDEB programları, uluslararası alanda ise AB Komisyonu Ufuk 2020 Toplumsal Sorunlar ve Endüstriyle Liderlik ve ERA.NET programları İLO biriminin sorumluluğundadır. Aynı zamanda Savunma Sanayi Müsteşarlığı bünyesinde yürütülen SSM Ar-Ge Geniş Alan Çağrıları (SAGA) ve Savunma Sanayi için Araştırmacı Yetiştirme Programı (SAYP) İLO biriminin takibini yaptığı ve destek verdiği fon mekanizmalarıdır. İLO birimi genel olarak girişimcilik, teknoloji transferi, fikri ve sınai hakların yönetimi ile özel sektör kuruluşları ile işbirliği çalışmalarından sorumludur.

 

 

 

 

Araştırma Projeleri Yönetim Ofisi, Sabancı Üniversitesi’nin kurumsal taahhüt altına girdiği araştırma projelerinin finansör kurum ve Sabancı Üniversitesi’nin yönergeleri doğrultusunda sistematik, doğru ve etkin bir şekilde yönetilmesini sağlar.

Proje Yönetim Ofisinin başlıca faaliyetleri:

 • Başvurular sırasında projeler kapsamında istenen verilerin temin edilmesi
 • Fon veren kurumların güncel mevzuatlarının takip edilmesi
 • Fonlanan projelerin sözleşmeleri kapsamında idari, hukuki ve mali süreçlerinin takibinin yapılması
 • Ticari projelerde sözleşmeler kapsamında bütçe planlama, fatura ve ödeme süreçleri takibinin yapılması
 • Proje sürecindeki tüm taleplerin ve değişikliklerin takip ve yönetimi
 • Ticari projelerde overhead, TÜBİTAK projelerinde kurum hisselerinin takip ve raporlanması
 • Denetim gereken fonlara ait projelerde tüm denetim süreçlerinin takip ve yönetimi
 • Sabancı Üniversitesinde yürütülen proje verilerinin temin, takip ve raporlanmasıdır.

Araştırma projesi portföyünde ulusal fonlar; TÜBİTAK, BOREN, uluslararası fonlar; AB, NSF, AFOSR Air Force Office of Scientific Research, sivil ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen fonlar; Centro International da Agriculture Tropical (CIAT) and International Food Policiy Research Institute (IFPRI), Açık Toplum Vakfı, United Nations Development Programme (UNDP) ve firmalar ile yapılan kontratlı Ar-Ge projeleri yer almaktadır. Ulusal ve uluslararası politikalara, ekonomik şartlara ve diğer gelişmelere bağlı olarak fon portföyünde değişiklikler olmaktadır.

 

Teknolojinin olgunluk seviyesinin (TRL) artırılarak sanayiye uygulanabilirliğinin sağlanması ve ekonomik değere dönüşümünün hızlandırılması amaçlı sanayi işbirliği projelerinde, uygun sanayi ortağının bulunması ve proje tekliflerinin hazırlanması hizmetleri verilmektedir. Sanayi işbirliği süreçleri “Özel Sektör Araştırma İşbirlikleri Süreci Yönetimi Yönergesi” ile yönetilmektedir. 

Üniversite tarafından geliştirilen teknolojilerin sanayiye uygulanabilirliğinin sağlanması ve ekonomik değere dönüşümlerinin hızlandırılması için sanayi işbirliği gerekmektedir.  Bu tarz işbirliği projelerinde uygun sanayi ortağının bulunması, işbirliği tekliflerinin hazırlanması ve proje geliştirme sürecinin yönetimi Sanayi İşbirliği ve  Teknoloji Lisanslama Birimi (ILO) sorumluluğundadır.

ILO uzmanları öğretim üyeleri ve araştırmacılar ile birebir konuşarak, üzerinde çalışılan teknolojilerin olgunluk seviyelerini belirlerler. Hedeflenen olgunluk seviyesine ulaşmak için gereken sanayi işbirliğinin kurgulanması yine ILO uzmanları ve öğretim üyelerinin ortak çalışması ile yapılır. Bu çalışmalar, teknolojinin sanayiye adaptasyonunu hızlandırır ve lisanslama çalışmalarını kolaylaştırır.

Üniversitemiz araştırmacılarının çalışmaları sonucu ortaya çıkan buluşların ön araştırmalarının yapılması, değerlendirilmesi, patent başvuru süreçlerinin yönetimi ve Üniversitemiz araştırmacılarının geliştirdikleri teknolojilerin, patent devri/lisanslaması yoluyla veya akademik girişimcilik kapsamında sınai mülkiyet temelli spin-off şirket kurulması yoluyla ticarileştirilmesi süreçlerinde hizmetler verilmektedir. Bu süreçler, “Sabancı Üniversitesi Sınai Mülkiyet Hakları Yönetimi ve Ticarileştirme Yönergesi” doğrultusunda Sanayi İşbirlikleri ve Teknoloji Lisanslama Ofisi tarafından yönetilmektedir.

BULUŞ BİLDİRİMİ:

Değerlendirme süreci, araştırmacılarımızın projeleri sonucunda elde ettikleri çıktılarını, Buluş bildirim formu ile ILO ofisine iletmeleri ile başlar. Buluş bildirim formuna, mySU üzerinden ulaşılabilmektedir.

BULUŞ DEĞERLENDİRME:

Buluş bildirimi sonrasında, ILO uzmanları tarafından gerçekleştirilen patent ön araştırması ve Pazar araştırması sonuçları buluşçu araştırmacılar ve Fikri Mülkiyet ve Girişimcilik Komisyonu (FMGK) üyeleri ile paylaşılır. Buluşçuların FMGK üyelerine yaptıkları sunum sonrasında buluş için Üniversite tarafından patent başvurusu desteği verilip verilmeyeceğine karar verilir. Komisyonun üyeleri; Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörü, Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) Direktörü, Sanayi ilişkileri ve Teknoloji Lisanslama Ofisi (ILO) Yöneticisi, Sınai Mülkiyet ve Lisanslama uzmanları, Inovent A.Ş. Yöneticisi ve gerektiğinde Üniversite dışından katılacak buluş konusunda uzman danışmanlardan oluşmaktadır. 

PATENT BAŞVURU YÖNETİMİ:

Patent portföyüne alınan patent başvurusuna ait tüm işlemler ILO tarafından yürütülür. Başvurular Sabancı Üniversitesi adına yapılır. Patent başvurusunun ülke seçimleri aşamalarında gerektiğinde Teknoloji Değerlendirme Kurulu (TDK) üyelerinden destek alınır. TDK üyeleri, üniversite dışı uzmanlardan oluşur. Patent Portföyünde yer alan teknolojilerimizi incelemek için tıklayınız. PATENTLER VE TEKNOLOJİLER linkine gidecek.

TİCARİLEŞTİRME:

Patent portföyünde yer alan teknolojiler, patent lisanslama/devir veya sınai haklar temelli akademik spin-off şirket kurulması yoluyla ticarileştirilmeye çalışılmaktadır. Bu süreçlerde İNOVENT AŞ ile işbirliği yapılmakta ve ticarileştirme çalışmalarında gerektiğinde TDK üyelerinden destek alınmaktadır. Patent Portföyünde yer alan teknolojilerimizi incelemek için tıklayınız.