Ana içeriğe atla
TR EN

Araştırma Teşvikleri

Rektörlük Araştırma Fonu (RAF)

Bu fon, akademik dönem takvimine göre son iki yılda Sabancı Üniversitesi’nde tam zamanlı çalışmaya başlamış ve Sabancı Üniversitesi’nde altı ayını doldurmuş öğretim üyelerinin ulusal ve uluslararası fonların (örn. ERC, Horizon Europe, TÜBİTAK vb.) hibe desteğinden faydalanabilmeleri amacıyla başvurularını hazırlamaları için zaman ve ön kaynak sağlamayı amaçlamaktadır.

Kişisel Araştırma Fonu (KAF)

Sabancı Üniversitesi fakülte ve merkezlerinde görev yapan tüm tam zamanlı öğretim üyelerine, araştırmacılara, fakültelerce belirlenen bazı misafir öğretim üyelerine ve doktora sonrası araştırmacılara, yıl içinde gösterdikleri araştırma ve sanatsal performanslarına göre birim yöneticileri tarafından teşvik amacıyla verilen fondur. KAF, araştırmada gerekli olan; kitap ve/veya dergi gideri, konferans/ seminer katılım gideri, yurtiçi ve yurtdışı seyahat giderleri, laboratuvar ve kırtasiye sarf malzemesi giderleri, bilimsel ve mesleki kuruluşlara üyelik aidatları vb giderler için kullanılabilir. KAF miktarları, kullanıcıların önceki yıla ait araştırma çıktıları ve fakültelerin değerlendirme kriterleri doğrultusunda belirlenmektedir.

Entegrasyon Projeleri Desteği (EPD)

İçinde bulunulan akademik yılda Sabancı Üniversitesi’ne dahil olan, tam zamanlı eğitim ve araştırma ağırlıklı öğretim üyeleri ve araştırma ve uygulama ağırlıklı öğretim üyelerinin araştırma süreci ile ilişkili öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması ve projelerine/çalışmalarına zaman kaybetmeden başlayabilmeleri amacı ile bir kereye mahsus verilen fondur.

Proje Araştırma Fonu (PAF)

PAF; kontratlı projelerde ve fon veren kurumun kurallarının uygun olduğu hibe projelerinde araştırmacı personel bütçesinin, ilgili prosedürde belirtildiği oranlarda biriktirilmesi ve/veya projelerde kalan tutarlardan oluşan bir fondur. Öğretim üyesi ve akademisyenler fonu Ar-Ge amaçlı olmak üzere istedikleri şekilde kullanılabilirler.

İç Akademik Etkinlik Desteği (İAE)

İç Akademik Etkinlik Fonu Sabancı Üniversitesi ile birlikte diğer kuruluş ve/veya sponsorlar tarafından yapılması planlanan seminer, çalıştay, kısa süreli kurs, konferans gibi etkinlikleri desteklemek amacıyla verilen bir fondur.

SUATT Proje Danışmanlık Seyahat Desteği

SUATT tarafından, Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi ve araştırmacılara ulusal ve uluslararası proje ve işbirliği geliştirme faaliyetlerine katılımları için verilen seyahat desteğidir.

Proje Teşviği

Proje teşviği, öğretim üyeleri ve araştırmacıların dış kaynaklı fonlardan proje desteği temin etmeleri durumunda, baz ücretlerine ek olarak ödenen tutarları ifade eder. Bu tutarlar kurum kuralları ve ilgili yönergeler çerçevesinde projeye ayırdıkları zaman (%..) dikkate alınarak hesaplanır.

Bilimsel Yayın Teşviği

KAF’ın yanı sıra, Sabancı Üniversitesi çalışanları ve öğrencilerinin uluslararası düzeyde bilimsel yayın çıkarmalarını teşvik etmek amacıyla, Elsevier Scopus veritabanı kapsamındaki en yüksek %10’luk dilimde yer alan dergilerde yayınlanmış SU adresli makale ve derleme türlerindeki yayınlara istinaden Bilimsel Yayın Teşviği de verilmektedir.

Akademik Girişimcilik Desteği

Sabancı Üniversitesi, Türkiye'deki en yenilikçi ve araştırma odaklı üniversite olmayı hedefler. Bu çerçevede akademik girişimcilik ortamını iyileştirerek, girişimcilere ihtiyaç duydukları alanlarda destek sağlayacak ve değer üreten şirketlerin oluşmasına/gelişmesine imkan verecek süreçleri yönetir. Üniversite, tam zamanlı olarak çalışan öğretim üyelerinin kuracakları veya ortak olarak iştirak edecekleri start-up şirketlerini teşvik eder. Akademik girişimci şirketlerine lisans veya lisansüstü öğrencilerin ortak olması mümkündür ve teşvik edilir. Akademik girişimci olan tam zamanlı öğretim üyesi haftanın azami 1 iş gününe karşılık gelen mesaisini, Üniversitedeki görevlerini aksatmadan, şirketine ayırabilir. Akademik girişimcilik teşvik programı dahilinde Sabancı Üniversitesi girişimcilerine, talepleri üzerine doğrudan veya INOVENT aracılığı ile aşağıdaki destek sunar.

Sabbatical ve Araştırma İzinleri

Sabancı Üniversitesi, bilimsel araştırmayı ve akademik kadronun uluslarararası işbirliklerini teşvik amacıyla Öğretim Üyelerine tam zamanlı araştırma olanağı sunar. Sabancı Üniversitesinde Akademik İzinler Sabbatical İzni, Yaz Araştırma İzni ve Ücretsiz Araştırma İzni olmak üzere üçe ayrılır.

Sabbatical İzni

Sabancı Üniversitesinde öğretim üyeleri, altı akademik dönem (üç akademik yıl) tam zamanlı hizmet sonunda bir dönem, on iki akademik dönem (altı akademik yıl) tam zamanlı hizmet sonunda bir akademik yıl sabbatical izin hakkı kazanırlar. Bir dönemlik sabbatical izinleri 6 aya, bir akademik yıllık sabbatical izinleri ise 11 aya uzatılabilir.

Yaz Araştırma İzni

Sabancı Üniversitesi’nde en az bir yıl çalışmış olan öğretim üyeleri, Yaz Araştırma İzni alabilirler. Bu izin, yaz dönemi boyunca tam ödemeli olarak iki aydır. Yılda bir defa yaz döneminde alınabilir.

Ücretsiz Araştırma İzni

Sabancı Üniversitesi’nde en az bir yıl çalışmış olan öğretim üyeleri, Ücretsiz Araştırma İzni alabilirler. İlgili Fakülte Dekanının onayına bağlı olarak, bu tür izin, sadece önemli ve prestijli araştırma projelerinde yer almak üzere olan ve ilgili araştırma sonucunda önemli araştırma çıktısı vermesi beklenen öğretim üyelerine tanınır. Ücretsiz Araştırma İzni, bir akademik yıla kadar alınabilir.

“Araştırmaya Destek” ve “Kişiye Destek” olarak planlanan ve yukarıda detayları verilen teşviklere ek olarak SUATT bünyesindeki yer alan ofisler fikirden ticarileştirme sürecine kadar öğretim üyelerinin ve araştırmacıların desteklendiği bir ekosistem oluşturmaktadır. SUATT ofislerinin verdikleri destekler Araştırmacılar İçin, Sanayiciler İçin, Girişimciler İçin sayfalarında detaylı olarak verilmektedir.