Facebook
POLS 501 Kavramlar, Yapılar ve Dönüşümler Select Term:
Bu ders öğrencileri Siyaset Bilimi alanında nitelikli çalışmalar yapmalarını sağlayacak bir kavramsal çerçeveyle donatmayı amaçlamaktadır. Bir taraftan ideoloji, söylem, Oryantalizm, liberalizm, demokrasi ve faşizm gibi konular hakkındaki geleneksel literatür görülecek, diğer taraftan, siyaset biliminde ulus-devlet paredigmasının ötesine geçen yaklaşımlar tanıtılacaktır.Küreselleşmenin neden olduğu bir sürecin sonucu olarak yeniden kavramsallaştırılan yurttaşlık tanımı üzerine durulacaktır. Ayrıca toplumsal değişmenin dinamikleriyle ilgili eleştirel konular çalışılacaktır. (Siyaset Bilimi doktora öğrencileri için zorunlu derstir.)
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -