Facebook
BP 511 Tüketici Davranışları Select Term:
Tüketici davranışları dersi, tüketici karar verme süreci ve tüketici davranışlarını etkileyen ve belirleyen değişkenleri, tüketici davranış modellerini, açıklayıcı ve tanımlayıcı modelleri kavramsallaştırmakta, modernizmden postmodernizme geçişte geçmişten günümüze tüketici davranışlarının temel amacı ve evrimini ele almaktadır. Tüketim toplumunda tüketici davranışının pazarlamadaki yeri, tüketici davranışlarına disiplinlerarası yaklaşım açısından sembolik tüketim ve hedonizm, işletmelerde tüketici davranışı ve pazarlama stratejisi ilişkisine göre yeni tüketici tanımı, deneyim ekonomisi, müşteri deneyimi yönetimi, müşteri tatmini, müşteri sadakati, tüketici yüzyılında tüketici araştırmalarında yeni trendler ve müşteri sermayesi yönetimi konuları irdelenmektedir.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -