Skip to main content
TR EN

Procurement Notice Detail

İlan Adı : SSBF BİNASI YANGIN ALGILAMA VE UYARI SİSTEMİ YENİLEME İŞİ AÇIK İHALE İLANI
İlan Tarihi : 08/01/2024 - 11:00

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

SSBF BİNASI YANGIN ALGILAMA VE UYARI SİSTEMİ YENİLEME İŞİ

AÇIK İHALE İLANI

 

SSBF Binası Yangın Algılama ve Uyarı Sistemi Yenileme İşi Açık İhalesine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası: 2023 / 1025968

1- Üniversitenin

a.Adresi: Sabancı Üniversitesi, Orta Mahalle Üniversite

  Caddesi No: 27 Tuzla- İstanbul 

b.Telefon: 0 216 483 90 91

c.e-posta adresi: gulsum.yildirim@sabanciuniv.edu

2- İhale konusu malın/hizmetin

a.Niteliği, türü ve miktarı: SSBF Binası Yangın Algılama ve Uyarı Sistemi Yenileme İşi

b.Teslim yeri: Sabancı Üniversitesi Tuzla Kampüsü -İstanbul          

3- İhalenin 

a.Yapılacağı yer: Sabancı Üniversitesi / Tuzla

b.Tarih ve saati: 08.01.2024 Saat: 15:00

c.Son teklif verme tarihi: 08.01.2024 Saat: 14:30

 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler 

•İdari Şartname 

•Teknik Şartname ve Ekleri

•Teklif edilen malzemeye ait marka-model, teknik detay ve katalog bilgileri

•Birim Fiyat Teklif Cetveli ve fiyatlandırma ekleri (imzalı ve kaşeli)

•Sözleşme Taslağı ve Ekleri

•Tebligat Taahhüt Formu 

•Vergi Levhası Fotokopisi

•Faaliyet Belgesi 

•Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi 

•İmza Sirküleri

•SGK Prim Borcu Olmadığını Gösterir Belge

•Vergi Borcu Olmadığını Gösterir Belge

•Ticaret Odasından ihalelere katılmaya yasaklı olmadığını gösteren belge 

•Teklif ve birlikte verilecek olan İhale Dökümanları ile istenen tüm evrakların, şirket imza sirkülerinde tam yetkili olarak tanımlanan kişi/kişiler tarafından imza edilmesi 

•İstekli’nin teklif kapsamında sunması gerektiği hallerde teknik şartnamede  belirtilen belgeler

•Yetkili Satıcı veya Üretici Belgesi

İhale dokümanı, Satınalma Biriminden veya www.sabanciuniv.edu/tr/ihale-duyurulari web sitesinden tedarik edilebilir. İhaleye katılım için Sabancı Üniversitesi Akbank Şubesi nezdinde bulunan TR86 0004 6007 1388 8000 1208 58 nolu hesabına İhale No: “2023 / 1025968 İhale Doküman Bedeli” açıklaması ile 1000 TL ( BinTürk Lirası ) yatırıldığına dair dekont ihale zarfının içinde bulunmalıdır. Doküman satış bedeli yalnızca bankaya yatırılmaktadır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.

Teklifler, ihale için son teklif verme tarih ve saatine kadar, iş günü ve mesai saatleri içerisinde (08:30-17:00) olmak kaydıyla, Sabancı Üniversitesi Satınalma Birimi Orta Mahalle Üniversite Caddesi No: 27 Orhanlı-Tuzla-İstanbul adresine elden teslim edileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

Ek dosyalar