Facebook
DİNLE

Sabancı Üniversitesi'nde Öğretim Üyesi Olmak

Sabancı Üniversitesi'nin öğretim bünyesine katılmanın yolu, üniversitenin "öğrenme ve yenilenmeye adanmışlık" ilkesini paylaşmaktan geçer. Bu ilke, sadece bilgi üretmek ve bu bilgiyi kuram ya da uygulama alanında kullanmaktan ibaret değildir.

Aynı zamanda, bilginin öğrenciler, diğer öğretim üyeleri ve toplumla en etkili bir biçimde paylaşımını gerektirir. Sabancı Üniversitesi'nin bu doğrultuda ilerleyebilmek için başlıca dayanak noktaları disiplinlerarası yaklaşım ve takım çalışmasıdır.

Sabancı Üniversitesi'nde öğretim üyeliği konumuna ulaşmak, kişinin kendi uzmanlık alanında gelecek vaat etmesi ya da halihazırda kendini kanıtlamış olmasıyla mümkündür. Bununla birlikte, bu sadece bir ilk adımdır; Sabancı Üniversitesi'nin eğitim anlayışı, öğretim ile araştırmanın birbirlerini karşılıklı olarak zenginleştirmeleri esasına dayanır. Dolayısıyla, bir öğretim üyesinden, sahip olduğu birikimi araştırma, eğitim ve bazı durumlarda sanat yapıtları aracılığıyla zenginleştirmesi ve paylaşması beklenecektir. Ayrıca, üniversite yönetimi ve etkinliklerinin bütününe en verimli biçimde katkıda bulunması da gerekecektir.

Bu metnin amacı, Sabancı Üniversitesi öğretim üyelerinin üniversiteye yönelik yükümlülüklerini genel hatlarıyla belirlemektir. Bu doğrultuda, Sabancı Üniversitesi öğretim üyelerinin aşağıda ele alınan üç alanda başarılı ve ilerlemeye açık olmaları beklenir.

Öğretim

Üniversitenin her düzeydeki öğretim yükü, rütbe ve öncelik ayrımı gözetilmeksizin bütün öğretim üyeleri arasında paylaştırılır. Bütün öğretim üyelerinin, ders vermenin yanı sıra, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin araştırmalarını yönetme ve yönlendirmeleri de beklenir. Bu doğrultuda, öğretim üyeleri önceden belirlenmiş ve duyurulmuş ofis saatleri ya da randevu sistemi aracılığıyla öğrencilere rehberlik ederler. Buna ek olarak, öğretim ve araştırma alanlarında dayanışmanın sağlanması amacıyla, öğretim üyeleri meslektaşlarının görüşme taleplerine de açık olmalıdırlar.

Öğretim ve araştırma alanlarında yetkinlik, yeniliğe açıklık ve gelişmeye isteklilik, Sabancı Üniversitesi, öğretim üyelerinden bu özelliklere sahip olmalarını bekleyecektir. Ne var ki, bunlarla da yetinilmeyecek, öğretim üyesinin var olan bilgiyi aktarmanın ötesine geçerek, öğrencileri bağımsız bir biçimde değerlendirme, düşünme ve uslamlamaya teşvik eden bir öğrenme ortamı yaratması istenecektir. Bu doğrultuda, öğrencilere eşit davranmak, ilgi odaklarına ve entelektüel yaklaşımlarına saygı göstermek de öğretim üyesinin sorumlulukları arasındadır.

Araştırma ve Yaratıcı Çalışma

Bir Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi, bilimsel açıdan önemi göz ardı edilemez, öncü araştırmalar yürütür ve elde ettiği sonuçları uluslararası ortamda kabul görecek yayınlar ya da bazı durumlarda yüksek nitelikli sanat yapıtları aracılığıyla sergiler. Öğretim üyesinin, Sabancı Üniversitesi'nde yer aldığı sürece araştırma ve yayın etkinliklerini sürdürmesi beklenir. Nitekim üniversitedeki öğretim yükü bu beklentiye göre düzenlenmiş, öğretim üyesinin zamanının önemli bir bölümünü araştırma ve yayın yapmaya ayıracağı öngörülerek paylaştırılmıştır. Bütün bunlarla uyumlu olarak, Sabancı Üniversitesi, öğretim üyelerinin araştırma ya da sanatsal yaratıcılık alanlarındaki üretkenliklerini arttırmak üzere, dış kaynaklı burs ya da desteklerden yararlanmalarını onaylamaktadır.

Sabancı Üniversitesi'nin, kuramsal ve uygulamalı araştırmaya açık olmanın ötesinde, önemli bir hedefi daha vardır: toplumsal değişim ve teknolojik gelişmede rol oynamak. Bu hedefe ulaşabilmek için, öğretim üyeleri öncü araştırmalarda yer almalı ve elde ettikleri sonuçlar yeni ilerlemelere, daha fazla araştırmaya yol açmalıdır. Üretilen uygulamalı araştırma ve bu araştırmaya dayalı yapıt yaratıcı ve sıradışı olmalıdır.

Katılımcı Sorumluluklar

Sabancı Üniversitesi'ne, uzmanlık alanına ve akademik camianın bütününe sunulan hizmetler akademik etkinliğin tamamlayıcı aşamasını oluşturur. Öğretim üyeleri, Sabancı Üniversitesi içerisinde danışmanlık sistemi aracılığıyla öğrencilere rehberlik eder, akran değerlendirme süreçlerine katılır, müfredat tasarımı ve program geliştirme alanlarında çalışırlar. Gerek bireysel gerek komiteler halinde yapılan yönetim çalışmalarına katkı, Sabancı Üniversitesi'nde öğretim üyeliğinin önemli bir unsurudur. Bununla birlikte, öğretim üyeleri üniversitenin onayını da alarak, mesleki dernekler ile kamusal, özel ve gönüllü oluşumlara hizmet sunabilirler.

Öğretim üyelerinin performans değerlendirme ve ödüllendirilme süreçlerinde, yukarıda ele alınan bu üç temel akademik sorumluluk alanındaki etkinlikleri göz önünde bulundurulur. Bazı öğretim üyelerinden, sorumlu oldukları bu üç alanın bir veya birden fazlasına özellikle ağırlık vermeleri istendiğinde, diğer sorumlulukları bu duruma göre yeniden belirlenir. Son tahlilde, bu üç temel akademik sorumluluk alanının, öğretim üyelerinin tüm zaman ve emeklerini Sabancı Üniversitesi'ne yönlendirmelerini gerektireceği söylenebilir.