DİNLE

Lisans Dersleri Deneyimi Ders İçerikleri

Sabancı Üniversitesi Lisans Dersleri Deneyimi kapsamında açılan derslerin ders içerikleri aşağıda tanımlanmıştır. Dahil olacağınız ders veya dersler her dersin içeriğinin sadece bir parçası olarak geçecektir.. Dersler İngilizce olarak işlenmektedir.

Science of Nature:

Çağdaş uygarlığın temelinde, cansız ve canlı doğanın gözlenmesi ve anlaşılması var. Teknoloji, doğanın işleyişini biraz olsun anlamakla başlıyor. Aynı zamanda doğa bilimleri, insanın aklını en kıvrak kullanma yöntemlerinden biri. Fizik, kimya ve biyolojiye ayrı ayrı giriş dersleri yerine, Sabancı Üniversitesi'ndeki Doğa ve Bilim dersleri, doğaya ilişkin bilgimizin en temel kavramlarından bazılarını tanıtmayı; doğa yasalarını birbirine bağlı bir bütünlük içinde sunmayı; bilimin işleyiş tarzına bir pencere açmayı ve bilimsel düşünce yöntemini öğrencilerle paylaşmayı amaçlamakta.

  • Gelecekteki mesleği ne olursa olsun, her üniversite mezunu için en gerekli, yararlı veya ilginç olabilecek bilimsel kavramlar neler? Bilimsel bir problem pratikte nasıl deşilir? Yanıt veya çözüm nasıl oluşur? Bugün elimizde hangi yanıtlar var; hangi yanıtlardan ise henüz yoksunuz?
  • Newton'ın temel hareket yasaları nasıl işliyor? Boşlukta elektrik veya manyetik alanlar olabilmesi, ne demek? Evrende ne(ler) var? Denge halindeki bir sistemin dengesi biraz bozulursa ne olur? Atomların büyüklüğünü ve yapısını ne belirliyor?
  • Periyodik Tablo diye bir şey niçin mevcut? Kimyasal reaksiyonlar nasıl yürüyor?
  • Canlılardaki en önemli moleküller hangileri; işlevleri neler? DNA'nın nasıl bir yapısı var; kalıtımın mekanizması nasıl işliyor? Doğadaki simetrik yapıları veya molekül ve kristallerin yapısını nasıl çözer ve saptarız? Canlı toplulukları nasıl etkileşir ve değişir? Biyolojik evrim ne demek? Türler nasıl evrilir veya yok olur? Bugün bilimin gündeminde hangi sorular var?

Bu ve benzeri konularda Doğa ve Bilim derslerinde ağırlık, her iki Fakültenin bütün öğrencilerinin, bilimin dünyaya, yeni konu ve sorunlara bakışı konusunda temel bir anlayış edinmesi üzerinde olacak. Bununla birlikte, mühendislik veya doğa bilimlerine yönelebilecek öğrenciler açısından özellikle gerekli temel kavram ve beceriler de eksik kalmayacak. Bilgisayar simülasyonları açısından, öğrencinin katılım ve etkileşimi mutlak surette gerekli. Öte yandan bu simülasyonların öğrencilerin bizzat yürüteceği deneylerle bütünlenmesi, sanal ortamdan farklı olarak gerçek laboratuvar ortamında yapılabilen yanlışları görüp anlamak bakımından önemli. Son çözümlemede bilim, sağduyudan ibaret; sağduyu ne kadar kolaysa bilim de o kadar "kolay"; doğanın şaşırtıcı güzelliğini bilim bulup çıkarıyor.

Humanity and Society:

Sabancı Üniversitesi'ndeki Insan ve Toplum dersi, sosyal ve ekonomik antropolojinin unsurlarını siyasal düşünce tarihi ile birleştirmek suretiyle, daha yoğun bir içeriği daha analitik yöntemlerle sunmakta. Toplumsal gelişme ve ilerleme, düz ve kesintisiz bir evrimden çok, bir basamak fonksiyonu gibi düşünülüyor. Avcılık-toplayıcılık, tarım ya da sanayi gibi kesikli bir dizi maddi-teknik eşiğin gerçekleştirilebilirliğe getirdiği sınırlar içinde oluşan gündem ve sorunlara, toplumsal kuruluşlar, tek bir kurumsal çözüm ile değil, her biri kendi ideolojik meşruiyet çerçevesiyle çıkagelen bütün bir kurumsal çözümler skalasıyla karşılık verirler. Üretim, yaptırım ve ikna biçimlerinin bu değişik bileşkeleri, farklı ortam ve/veya kültürel geleneklerden filizlenir. Dersin yürütülüş tarzı açısından, haftada iki konferans daha çok tarihsel-toplumsal bağlamların sunulmasına ayrılacak; seçme siyasi-felsefi metinler ise küçük gruplarda incelenip tartışılacak.

Kan bağına dayalı toplumlar, vergisel devlet ve toplumlar, ya da erken ticari uygarlıklar gibi güçlü genellemelerden yararlanarak, bin yıllar boyunca uzanan modernite öncesi çağları komprime, karşılaştırmalı biçimde inceleyen ilk dönemin ardından, Insan ve Toplum dersinin ikinci dönemi tamamen, Batı'daki ve Batı dışındaki biçimleriyle modernitenin doğuşuna, üst üste binen gündemlerine, dinamizmine ve acılı, zigzaglı gelişimine ayrılmakta. Meraklı, hırslı, saldırgan bir bireyciliğin (Rönesans'tan Keşifler Çağı'na uzanan) çeşitli tezahürleri; ilk (tüccar) imparatorluklar dalgası; askeri devrim ve modern devletin doğuşu; bilgiye giden yol ve yöntemlerdeki değişiklikler; özel ve kamusal alanların birbirinden ayrılması; Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi; milletler ve milliyetçilik; kitlesel demokrasinin inşası; diktatörlük ve totaliter yönetim biçimleri, bu çerçevede ele alınacak konulardan bazıları. Dış sınır çizgisinin sömürgeleşmeyi içeren veya içermeyen patikalarının hayat verdiği modernite/modernite-öncesi eklemlenmelerinin girift örüntüsünün, çağdaş dünyanın belirgin bir özelliği olarak irdelenmesinin ardından, akademik yıl, küreselleşme genel ortamında yeni teknolojilerin toplumsal ve çevresel etkilerinden kaynaklanabilecek olası 21. yüzyıl gündemlerinin, Doğa ve Bilim dersiyle eşgüdüm içinde taranmasıyla son buluyor.

Calculus I:

Temel fonksiyonlar; özellikleri ve modellemede uygulamaları. Değişim oranı, limit, türev ve doğrusal yaklaşım. Hesaplama teknikleri. Yerel global ekstremum. Optimizasyon problemlerinde uygulamalar. Belirli integral. Anti türev ve Analizin Temel Teoremi. İntegral teknikleri. Genelleştirilmiş integral. Uygulamalar.

Calculus II:

Dizi ve seriler. Kuvvet serileri. Taylor polimonu, Taylor serisi ve yaklaşımlar. Çok değişkenli fonksiyonları görselleştirme; grafikler ve kontur diyagramları. Vektörler. Çok değişkende türev: kısmi ve yönlü türevler. Doğrusal ve ikinci dereceden yaklaşım. Yerel ekstramumların sınıflandırılması. Optimizasyon, Lagrange çarpanları yöntemi. Çok değişkende integral. Çok katlı integraller. Değişken değiştirme; kutupsal,silindirik ve küresel koordinatlar.

Computational Approaches to Problem Solving:

Bu ders algoritmik düşünme, soyutlama ve ayrıştırma gibi bilişimsel düşünmenin anahtar kavramlarına giriş niteliğindedir. Ayrıca, öğrencilere bilişimsel düşünme kavramlarını pratikte uygulayabilmeleri adına temel programlama yetenekleri de kazandırılacaktır. Dersler, ödevler ve değişik disiplinlere özel etkileşimli uygulama saatleri ile öğrenciler algoritma tasarlamayı, bir problemi alt problemlere bölebilmeyi ve parçalardan bütüne gidecek şekilde problem çözmeyi öğreneceklerdir. Doğru çalışma ve verimlilik prensipleri ile bilişimsel çözümlerin değerlendirilmesi de ders içinde kapsanacaktır. Bilişimsel düşünme kavramlarını pratikte uygulayabilmeleri için öğrencilere değişkenler, komutlar, şartlı ifadeler, döngüler, fonksiyonlar, temel veri yapıları ve dosya okuma/yazma işlemleri gibi temel programlama kavramları da gösterilecektir. Bu amaçla Python gibi basit bir programlama dili kullanılacaktır.