Ana içeriğe atla
TR EN

Procurement Notice Detail

İlan Adı : 2024-1113236 SINIF TADİLAT İŞLERİ
İlan Tarihi : 09/07/2024 - 14:00

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

SINIF TADİLAT İŞLERİ

Sınıf Tadilat İşleri Açık İhalesine İlişkin Ayrıntılı Bilgiler Aşağıda Yer Almaktadır

İhale kayıt numarası: 2024 / 1113236

1- Üniversitenin

a.Adresi: Sabancı Üniversitesi, Orta Mahalle Üniversite

  Caddesi No: 27 Tuzla- İstanbul 

b.Telefon: 0 216 483 94 10

c.e-posta adresi: umit.celik@sabanciuniv.edu

2- İhale konusu malın/hizmetin

a.Niteliği, türü ve miktarı: Sınıf Tadilat İşleri

b.Teslim yeri: Sabancı Üniversitesi Tuzla Kampüsü          

3- İhalenin 

a.Yapılacağı yer: Sabancı Üniversitesi / Tuzla

b.Tarih ve saati: 09.07.2024 Saat: 14:00

c.Son teklif verme tarihi: 09.07.2024 Saat: 13:00

d.Yer Görme Tarihi: 04.07.2024 Saat: 14:00

 

4- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler 

•İdari Şartname 

•Teknik Şartname

•Sözleşme Taslağı 

•Teklif Mektubu ve Fiyatlandırma Ekleri (İç Zarfta Yer Almalıdır)

•Yer görme belgesi ( imzalı ve kaşeli )

•Tebligat Taahhüt formu 

•Vergi Levhası Fotokopisi

•Faaliyet Belgesi 

•Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi 

•İmza Sirküleri

•İhale Doküman Bedeli Banka Dekontu

•SGK prim borcu olmadığını gösterir belge

•Vergi borcu olmadığını gösterir belge

•Ticaret odasından ihalelere katılmaya yasaklı olmadığını gösteren belge 

•İşçi sağlığı iş güvenliği çevre plan taahhütnamesi ( imzalı ve kaşeli )

•KVKK Aydınlatma metni ( imzalı ve kaşeli )

•Teklif ve birlikte verilecek olan tüm evrakların, şirket imza sirkülerinde tam yetkili kişi/kişiler tarafından imza edilmesi.

 

5- İhale dokümanı 2. Madde’deki adresten, İstekli imza yetkilisi/vekili tarafından Gizlilik Sözleşmesi imzalandıktan sonra bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan İstekliler, Üniversite tarafından onaylanmış ihale dökümanını satın almak zorundadır. İhaleye katılım için, “2024/1113236 İhale Doküman Bedeli” açıklaması ile Sabancı Üniversitesi TR86 0004 6007 1388 8000 1208 58 nolu hesabına #2,500.00 TL# (İkiBinBeşyüz Türk Lirası ) yatırıldığına dair dekont ihale zarfının içinde bulunmalıdır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.

 

6- Teklifler, ihale için son teklif verme tarih ve saatine kadar, iş günü ve mesai saatleri içerisinde (08:30-17:00) olmak kaydıyla, Sabancı Üniversitesi Satınalma Birimi Orta Mahalle Üniversite Caddesi No: 27 Orhanlı-Tuzla-İstanbul adresine elden teslim edileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

Ek dosyalar