Ana içeriğe atla
TR EN

Procurement Notice Detail

İlan Adı : 2024-13852 KAMYONET(PANELVAN) ARAÇ SATIŞI İHALESİ
İlan Tarihi : 27/05/2024 - 11:00

KAMYONET(PANELVAN) ARAÇ SATIŞI

KAPALI TEKLİF USULÜ İHALE İLANI

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

Kamyonet (Panelvan) Araç Satışı İşi Kapalı Teklif Usulü İhalesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası: 2024 / 13852

1- Üniversitenin

a.Adresi: Sabancı Üniversitesi, Orta Mahalle Üniversite

  Caddesi No: 27 Orhanlı-Tuzla- İstanbul 

b.Telefon: 0 216 483 90 91

c.Elektronik e-posta adresi: halim.yavuz@sabanciuniv.edu

2- İhale konusu malın

a.Niteliği, türü ve miktarı: Kamyonet (Panelvan) Araç Satışı 

b.Teslim yeri: Sabancı Üniversitesi Tuzla Kampüsü

3- İhalenin 

a.Yapılacağı yer: Sabancı Üniversitesi Satınalma Toplantı Odası

b.Tarih ve saati: 27.05.2024 Saat: 11:00

c.Son teklif verme tarihi: 27.05.2024 Saat: 10:00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler

Gerçek Kişiler;

•İdari Şartname 

•İhale Dokümanının satın alındığına ilişkin dekont

•Nüfus Cüzdanı (Fotokopi) 

•Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 

•Adli Sicil Kaydı (Son 1 Ay (30 Gün) içerisinde alınmış olmalıdır (Aslı)

•Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi ve sabıka kaydı (sabıka kaydı son 1 ay (30 gün) içerisinde almış olmalıdır.) (Aslı veya noter onaylı)

•NOT: Nüfus Cüzdanı Hariç İstenen Tüm Belgelerin Aslı veya Noter Onaylı Olması Zorunludur.

•Birim fiyat teklif cetveli

Tüzel Kişiler;

•İdari Şartname

•Tebligat Taahhüt formu 

•Birim fiyat teklif cetveli ve fiyatlandırma ekleri 

•Faaliyet Belgesi

•Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi 

•İmza Sirküleri

•SGK prim borcu olmadığını gösterir belge 

•Vergi borcu olmadığını gösterir belge

•Ticaret odasından ihalelere katılmaya yasaklı olmadığını gösteren belge

•Teklif ve birlikte verilecek olan İhale Dökümanları ile istenen tüm evrakların, şirket imza sirkülerinde tam yetkili olarak tanımlanan kişi/kişiler tarafından imza edilmesi

 

5- İhale dokümanı, Satınalma Biriminden veya web sitesinden tedarik edilebilir. İhaleye katılım için Sabancı Üniversitesi Akbank Şubesi nezdinde bulunan TR86 0004 6007 1388 8000 1208 58 nolu hesabına İhale No:2024/13852 İhale Dokümanı Bedeli açıklaması ile 1000 TL (Bin Türk Lirası) yatırıldığına dair dekont ihale zarfının içinde bulunmalıdır. Doküman satış bedeli yalnızca bankaya yatırılmaktadır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.

6- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sabancı Üniversitesi Satınalma Birimi Orta Mahalle Üniversite Caddesi No: 27 Orhanlı-Tuzla-İstanbul adresine elden teslim edileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

Ek dosyalar