Ana içeriğe atla
TR EN

Procurement Notice Detail

İlan Adı : 2021 / 783296 6 ADET YURT BİNASI DIŞ CEPHE BOYA YENİLENMESİ VE İNŞAAT İŞLERİ AÇIK İHALE İLANI
İlan Tarihi : 02/12/2021 - 13:00

6 ADET YURT BİNASI DIŞ CEPHE BOYA YENİLENMESİ VE İNŞAAT İŞLERİ AÇIK İHALE İLANI

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

6 Adet Yurt Binası Dış Cephe Boya Yenilenmesi ve İnşaat İşleri Açık İhalesine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası: 2021 / 783296

1- Üniversitenin

a.Adresi: Sabancı Üniversitesi, Orta Mahalle Üniversite Caddesi No: 27 Tuzla- İstanbul 

b.Telefon: 0 216 483 99 10

c.e-posta adresi: tarkan.kutlu@sabanciuniv.edu

2- İhale konusu malın

a.Niteliği, türü ve miktarı: 6 Adet Yurt Binası Dış Cephe Boya Yenilenmesi ve İnşaat İşleri

b.Teslim yeri: Sabancı Üniversitesi Tuzla Kampüsü

3- İhalenin 

a.Yapılacağı yer: Sabancı Üniversitesi Satınalma Toplantı Odası

b.Tarih ve saati: 02.12.2021 Saat:13:00

c.Son teklif verme tarihi: 02.12.2021 Saat: 13:00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler 

•İdari Şartname 

•Teknik Şartname ve ekleri 

•Sözleşme Taslağı 

•Teklif Mektubu ve fiyatlandırma ekleri / İç zarfta yer almalıdır 

•Tebligat Taahhüt formu 

•Vergi levhası fotokopisi

•Faaliyet Belgesi 

•Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi 

•İmza Sirküleri

•İhale Doküman Bedeli Banka Dekontu

•Geçici Teminat Mektubu

•SGK prim borcu olmadığını gösterir belge

•Vergi borcu olmadığını gösterir belge

•Ticaret odasından ihalelere katılmaya yasaklı olmadığını gösteren belge 

•Teklif ve birlikte verilecek olan tüm evrakların, şirket imza sirkülerinde tam yetkili kişi/kişiler tarafından imza edilmesi

•İşçi Sağlığı İş Güvenliği Çevre Plan Taahhütnamesi imzalı ve kaşeli) 

•Malzeme ve yer görme belgesi (Üniversite tarafından imzalı) 

 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre değil, fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti,  verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. 

6- İhale dokümanı, Satınalma Biriminden veya web sitesinden tedarik edilebilir. İhaleye katılım için, “2021/783296 İhale Doküman Bedeli” açıklaması ile Sabancı Üniversitesi TR86 0004 6007 1388 8000 1208 58 nolu hesabına 250 TL ( İki Yüz Elli Türk Lirası ) yatırılmalı ve yatırıldığına dair dekont ihale zarfının içinde bulunmalıdır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.

7- Teklifler, son teklif verme tarih ve saatine kadar Sabancı Üniversitesi Satınalma Birimi Orta Mahalle Üniversite Caddesi No: 27 Orhanlı-Tuzla-İstanbul adresine elden teslim edileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

Ek dosyalar