Ana içeriğe atla
TR EN

Procurement Notice Detail

İlan Adı : ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI HİZMETİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE İLANI
İlan Tarihi : 28/05/2021 - 15:30

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI HİZMETİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE İLANI

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

 

Özel Sağlık Sigortası Hizmeti Alımı İşi Açık İhalesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası: 2021 / 724675

1- Üniversitenin

a.Adresi: Sabancı Üniversitesi, Orta Mahalle Üniversite Caddesi No: 27 Orhanlı-Tuzla- İstanbul 

b.Telefon: 0 216 483 90 91

c.Elektronik e-posta adresi: gulsum.yildirim@sabanciuniv.edu      

2- İhale konusu hizmetin 

a.Niteliği, türü ve miktarı: Özel Sağlık Sigortası Hizmeti Alımı İşi                                                                     

b.Teslim yeri: Sabancı Üniversitesi Kampusü - Tuzla/ İstanbul 

 

3- İhalenin 

a.Yapılacağı yer: Sabancı Üniversitesi Tuzla Kampüsü

b.Tarih ve saati: 28.05.2021  Saat: 15:30

c.Son teklif verme tarihi: 28.05.2021  Saat: 15:00

 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler 

•İdari Şartname 

•Teknik Şartname ve Ekleri

•Gizlilik Sözleşmesi  (İhale dokümanı satın alan İsteklilere, imzalı gizlilik sözleşmesi idareye teslim edildikten sonra ihale dokümanı teslim edilecektir.)

•Birim Fiyat Teklif Cetveli ve fiyatlandırma ekleri (imzalı ve kaşeli)

•Geçici Teminat Mektubu 

•Kesin Teminat Mektubu

•Soru-Cevap Formu

•Sözleşme Taslağı ve Ekleri

•Tebligat Taahhüt Formu 

•Vergi Levhası Fotokopisi

•Yer Görme Belgesi (imzalı ve kaşeli) (İhale konusu yer 21.05.2021 Cuma günü  Saat 15:30’da  TUZLA  kampüsümüzde İstekliler tarafından gezilerek incelenebilecek ve yer görmebelgeleri yetkili kişilerden alınacaktır. Yer Görme toplantısına katılmayan isteklilerden teklif kabul edilmeyecektir.)

•Faaliyet Belgesi 

•Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi 

•İmza Sirküleri

•SGK Prim Borcu Olmadığını Gösterir Belge

•Vergi Borcu Olmadığını Gösterir Belge

•Ticaret Odasından ihalelere katılmaya yasaklı olmadığını gösteren belge 

•Teklif ve birlikte verilecek olan İhale Dökümanları ile istenen tüm evrakların, şirket imza sirkülerinde tam yetkili olarak tanımlanan kişi/kişiler tarafından imza edilmesi 

•İstekli’nin teklif kapsamında sunması gerektiği hallerde teknik şartnamede  belirtilen belgeler

•İsteklinin Vergi Dairesi onaylı 2019,  2020 ve 2021 yılı ilk çeyreğini kapsayan mali tabloları ve Bilançoları

•İstekli’nin halihazırda POLİÇE kişi sayısı referans belgesi,

•İstekli’nin son 3 (üç) takvim yılında (2018, 2019, 2020), Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde, en az 1 (bir) Üniversitenin çalışan grup sağlık sigortası yaptığına dair referans belgesi,

•Son 3 (üç) takvim yılında (2018, 2019, 2020),  en çok kullanılan ilk 5 (beş) (A GRUBU) hastanenin POLİÇE kapsamında olacağına dair taahhütname,

•KARA İŞTİRAK TUTARI ödeme taahhütnamesi

•Teklif veren eğer acente ise acentenin mesleki ve teknik yeterliliğini gösteren SEGEM belgeleri.

•Teklif veren eğer acente ise acentenin teklif aldığı sigorta şirketinden aldığı acentelik yetki belgesi

 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. 

6- İhale dokümanı, Satınalma Biriminden tedarik edilebilir. İhaleye katılım için Sabancı Üniversitesi Akbank Şubesi nezdinde bulunan TR86 0004 6007 1388 8000 1208 58 nolu hesabına İhale No:2021/724675 İhale Dokümanı Bedeli açıklaması ile 250 TL ( İkiyüzelliTürk Lirası ) yatırıldığına dair dekont ihale zarfının içinde bulunmalıdır. Doküman satış bedeli yalnızca bankaya yatırılmaktadır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.

7- Teklifler, ihale için son teklif verme tarih ve saatine kadar, iş günü ve mesai saatleri içerisinde (08:30-17:00) olmak kaydıyla, Sabancı Üniversitesi Satınalma Birimi Orta Mahalle Üniversite Caddesi No: 27 Orhanlı-Tuzla-İstanbul adresine elden teslim edileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek dosyalar