Ana içeriğe atla
TR EN

Procurement Notice Detail

İlan Adı : KANUNNAMELERİNİN TESPİTİ ,TASNİFİ,TRANSKRİPSİYONU VE REDAKSİYON OKUMASI HİZMETİ ALIMI
İlan Tarihi : 08/03/2021 - 11:00

KANUNNAMELERİNİN TESPİTİ ,TASNİFİ,TRANSKRİPSİYONU VE REDAKSİYON OKUMASI HİZMETİ ALIMI AÇIK İHALE İLANI SABANCI ÜNİVERSİTESİ

Kanunnamelerin Tespiti, Tasnifi, Transkripsiyonu ve Redaksiyon Hizmeti  Alımı Açık İhalesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası              : 2021/707851

1- Üniversitenin

a.Adresi: Sabancı Üniversitesi, Orta Mahalle Üniversite

  Caddesi No: 27 Orhanlı-Tuzla- İstanbul 

b.Telefon                              : 0 216 483 94 24

c.Elektronik e-posta adresi    : mine.incircioglu@sabanciuniv.edu      

2- İhale konusu hizmetin 

a.Niteliği, türü ve miktarı: ÇEŞİTLİ KURUM ARŞİVLERİNDE BULUNAN BAZI SANCAK VE EYALET     KANUNNAMELERİNİN TESPİTİ, TASNİFİ, TRANSKRİPSİYONU VE REDAKSİYON OKUMASI

                                                              

a.Yapılacağı yer                    : Sabancı Üniversitesi Satınalma Toplantı Odası

b.Tarih ve saati                     : 08.03.2021 Saat: 11:00

c.Son teklif verme tarihi        : 08.03.2021 Saat: 11:00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler 

•İdari Şartname 

•Teknik Şartname ve Ekleri 

•Sözleşme Taslağı 

•Teklif Mektubu ve Fiyatlandırma Ekleri / İç zarf olarak yer almalıdır 

•Tebligat Taahhüt Formu 

•Birim Fiyat Teklif Cetveli

•Vergi Levhası Fotokopisi

•Faaliyet Belgesi 

•Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi 

•İmza Sirküleri

•SGK Prim Borcu Olmadığını Gösterir Belge

•Vergi Borcu Olmadığını Gösterir Belge

•Ticaret Odasından ihalelere katılmaya yasaklı olmadığını gösteren belge 

•Şartname konusu olan Arşiv alanında son 5 (Beş) yıl içinde sözleşme bedelinin en az %15’i  (yüzde on beş) oranında kamu veya özel kurumlara iş bitirmiş olduğunu gösterir belge veya fatura

•Tercüme, evrak transkripsiyonu, deşifre alanlarında en az 10 yıldır faaliyet gösterdiğine dair belge

•Teklif ve birlikte verilecek olan İhale Dökümanları ile istenen tüm evrakların, şirket imza sirkülerinde tam yetkili olarak tanımlanan kişi/kişiler tarafından imza edilmesi 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. 

6- İhale dokümanı, Satınalma Biriminden veya web sitesinden tedarik edilebilir. İhaleye katılım için Sabancı Üniversitesi Akbank Şubesi nezdinde bulunan TR86 0004 6007 1388 8000 1208 58 nolu hesabına İhale No:2021 / 707851 İhale Dokümanı Bedeli açıklaması ile 100 TL ( Yüz Türk Lirası ) yatırıldığına dair dekont ihale zarfının içinde bulunmalıdır. Doküman satış bedeli yalnızca bankaya yatırılmaktadır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.

7- Teklifler, ihale için son teklif verme tarih ve saatine kadar, iş günü ve mesai saatleri içerisinde (08:30-17:00) olmak kaydıyla, Sabancı Üniversitesi Satınalma Birimi Orta Mahalle Üniversite Caddesi No: 27 Orhanlı-Tuzla-İstanbul adresine elden teslim edileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

Ek dosyalar