Ana içeriğe atla
TR EN

Procurement Notice Detail

İlan Adı : H ve K BLOK ANAHTAR TESLİM SABİT GÖTÜRÜ BEDEL İNŞAAT YAPIM İŞLERİ AÇIK İHALE İLANI
İlan Tarihi : 30/04/2020 - 13:00

H ve K BLOK ANAHTAR TESLİM SABİT GÖTÜRÜ  BEDEL  İNŞAAT YAPIM İŞLERİ AÇIK İHALE İLANI

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

 

H ve K Blok Anahtar Teslim Sabit Götürü Bedel İnşaat Yapım İşleri Açık İhalesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası: 2020 / 647444

1- Üniversitenin

a.Adresi: Sabancı Üniversitesi, Orta Mahalle Üniversite Caddesi No: 27 Orhanlı-Tuzla- İstanbul 

b.Telefon: 0 216 483 90 91

c.Elektronik e-posta adresi: gulsum.yildirim@sabanciuniv.edu      

2- İhale konusu hizmetin 

a.Niteliği, türü ve miktarı: H ve K Blok Anahtar Teslim Sabit Götürü Bedel İnşaat Yapım İşleri                                                          

b.Teslim yeri: Sabancı Üniversitesi Kampusü - Tuzla/ İstanbul 

3- İhalenin 

a.Yapılacağı yer: Sabancı Üniversitesi Tuzla Kampüsü

b.Tarih ve saati: 30.04.2020 Saat: 13:00

c.Son teklif verme tarihi: 30.04.2020 Saat: 13:00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler 

•İdari Şartname 

•H ve K Blok Vaziyet Planı

•H ve K Blok İnşaat Teknik Şartnamesi

•H ve K Blok Alt Yapı Birim Fiyat Tarifesi

•H ve K Blok Üst Yapı Birim Fiyat Tarifesi

•K Blok Mekanik Tesisat Uygulama İşleri Teknik Şartnamesi

•H Blok Mekanik Tesisat Uygulama İşleri Teknik Şartnamesi

•K Blok Elektrik Tesisat Teknik Şartnamesi

•H Blok Elektrik Tesisat Teknik Şartnamesi

•İstekli’nin teklif kapsamında sunması gerektiği hallerde teknik şartnamede  belirtilen belgeler

•Projeler - Raporlar - Hesaplar 

•İstekli’ye ait olan makina ve ekipmanların ruhsat veya fatura fotokopisi

•Yapım Metodu ve İş Programı

•Projede Görevlendirilecek Personeli Gösteren Organizasyon Şeması ve sorumlu personelinin kısa özgeçmişleri

•Gizlilik Sözleşmesi  

•İşçi Sağlığı İş Güvenliği ve Çevre Plan Şartnamesi 

•Taahhüt Sözleşmesi Taslağı ve Ekleri

•Anahtar Teslim Teklif Mektubu ve Fiyatlandırma Ekleri / İç zarf olarak yer almalıdır 

•Anahtar Teslim Teklife Esas Fiyatlandırılmış Keşif Özeti Birim Fiyatları (iç zarfta teslim edilecektir)

•Geçici Teminat Mektubu  (iç zarfta teslim edilecektir)

•İstekli’nin ekonomik durumunu gösterir belgeler

•İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren belgeler

•İstekli’nin alt yüklenicilerine ait bilgi ve deneyim belgeleri

•İhale konusu işin yapımında kullanılması planlanan makina - ekipman listesi

•İstekli’nin teknik kapasite bilgisi ve sahip olduğu kalite belgeleri

•Tebligat Taahhüt Formu 

•Vergi Levhası Fotokopisi

•Yer Görme Belgesi (imzalı ve kaşeli) (20.04.2020 Pazartesi Saat 12:00’de Tuzla kampüsümüzde yer görme toplantısı yapılacaktır. Yer Görme toplantısına katılmayan isteklilerden teklif kabul edilmeyecektir.)

•Faaliyet Belgesi 

•Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi 

•İmza Sirküleri

•SGK Prim Borcu Olmadığını Gösterir Belge

•Vergi Borcu Olmadığını Gösterir Belge

•Ticaret Odasından ihalelere katılmaya yasaklı olmadığını gösteren belge 

•Teklif ve birlikte verilecek olan İhale Dökümanları ile istenen tüm evrakların, şirket imza sirkülerinde tam yetkili olarak tanımlanan kişi/kişiler tarafından imza edilmesi 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. 

6- İhale dokümanı, Satınalma Birimi'nden veya web sitesinden tedarik edilebilir. İhaleye katılım için Sabancı Üniversitesi Akbank Şubesi nezdinde bulunan TR86 0004 6007 1388 8000 1208 58 nolu hesabına İhale No:2020/647444  İhale Dokümanı Bedeli açıklaması ile 1000 TL ( Bin Türk Lirası ) yatırıldığına dair dekont ihale zarfının içinde bulunmalıdır. Doküman satış bedeli yalnızca bankaya yatırılmaktadır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.

7- Teklifler, ihale için son teklif verme tarih ve saatine kadar, iş günü ve mesai saatleri içerisinde (08:30-17:00) olmak kaydıyla, Sabancı Üniversitesi Satınalma Birimi Orta Mahalle Üniversite Caddesi No: 27 Orhanlı-Tuzla-İstanbul adresine elden teslim edileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

Ek dosyalar