DİNLE

Araştırma Stratejisi

Sabancı Üniversitesi vizyonu ve misyonu çerçevesinde araştırma stratejisini bütünsel ve çok boyutlu olarak ele almış, kurumsal, ulusal ve küresel değerlendirmeler ve gelişmeler doğrultusunda 2018-2023 Stratejik Planında yer alan araştırmada stratejik hedeflerini aşağıdaki kapsamda belirlemiştir:

  • Araştırmada seçeceğimiz yüksek etki potansiyeli olan birkaç küresel ve bölgesel gelişim ihtiyacına odaklanarak, üniversitemizin iş dünyası ve sivil toplumla etkileşimini geliştirmek
  • Disiplinler ötesi ilişkileri cesaretlendirecek amaç odaklı araştırmaları geliştirmek
  • Araştırma ve lisansüstü programlarımızın büyümesini Merkezler tarafından desteklemek
  • Doktora öğrencisi, doktora sonrası araştırmacı ve araştırmacı çekecek yaklaşımlar geliştirmek
  • Fakülteler arası araştırmayı teşvik etmek

Haziran 2013 tarihi itibari ile “What is Next?” çalışmalarını başlatmış ve araştırma sürecinde stratejik hedeflerin belirlendiği bu çalışmalar kapsamında odak; “eğitim niteliği”, “araştırma niteliği” ve “marka değerini” koruyarak Sabancı Üniversitesi’nin başarısının sürdürülebilirliğini sağlamak olarak belirlenmiştir. What is Next?” çalışmaları kapsamındaki araştırma hedefleri; üniversitenin yeni stratejik planı ile performans odaklı sürece geçmesi aşamasında bir geçiş dönemi olarak değerlendirilmiştir.

Sabancı Üniversitesi, Ar-Ge faaliyetlerinin iki kolunu oluşturan temel araştırma ve uygulamalı araştırmaya önem vermektedir. Bu kapsamda temel araştırmaya yönelik faaliyetler büyük ölçüde kamu fonlarından alınan kaynaklar ile desteklenirken; uygulamalı araştırmaya yönelik faaliyetler ağırlıklı olarak özel sektör işbirliği faaliyetleri ile desteklenmektedir.

Araştırmada Odak Alanlar
Araştırma Finansmanı
Araştırma Çıktıları
Topluma Hizmet


Merkezler ve Forumlar Toplum & Bilim Haberleri Sakıp Sabancı Müzesi Eğitim Reformu Girişimi Collaboration Space Yönetici Geliştirme Birimi Bilim Kantini

Dinle