DİNLE

Araştırma Stratejisi

Sabancı Üniversitesi vizyonu ve misyonu çerçevesinde araştırma stratejisini bütünsel ve çok boyutlu olarak ele almış, kurumsal, ulusal ve küresel değerlendirmeler ve gelişmeler doğrultusunda araştırmada stratejik hedeflerini aşağıdaki kapsamda belirlemiştir:

  • Araştırma çıktılarının toplumsal ve ekonomik değere dönüşme sürecinin güçlendirilmesi
  • Disiplinlerarası ve öncü araştırmaların yapılması
  • Araştırma ve eğitimin bütünlüğünün gözetilmesi ve lisans öğrencilerinin de araştırmaya katılması
  • Yerel avantajları kullanarak uluslararası araştırmada etkin ve önde olunması
  • Uluslararası stratejik işbirliklerinin geliştirilmesi

Haziran 2013 tarihi itibari ile “What is Next?” çalışmalarını başlatmış ve araştırma sürecinde stratejik hedeflerin belirlendiği bu çalışmalar kapsamında odak; “eğitim niteliği”, “araştırma niteliği” ve “marka değerini” koruyarak Sabancı Üniversitesi’nin başarısının sürdürülebilirliğini sağlamak olarak belirlenmiştir. What is Next?” çalışmaları kapsamındaki araştırma hedefleri; üniversitenin hazırlık süreci devam eden yeni stratejik planı ile performans odaklı sürece geçmesi aşamasında bir geçiş dönemi olarak değerlendirilmiştir.

Sabancı Üniversitesi, Ar-Ge faaliyetlerinin iki kolunu oluşturan temel araştırma ve uygulamalı araştırmaya önem vermektedir. Bu kapsamda temel araştırmaya yönelik faaliyetler büyük ölçüde kamu fonlarından alınan kaynaklar ile desteklenirken; uygulamalı araştırmaya yönelik faaliyetler ağırlıklı olarak özel sektör işbirliği faaliyetleri ile desteklenmektedir.

Araştırmada Odak Alanlar
Araştırma Finansmanı
Araştırma Çıktıları
Topluma Hizmet


Merkezler ve Forumlar Toplum & Bilim Haberleri Sakıp Sabancı Müzesi Yönetici Geliştirme Birimi

Dinle