Skip to main content
TR EN

Course Catalog

HIST 625 Osmanlı Kültür Tarihinin Konu ve Sorunları 3 SU Kredi
Osmanlı kültür tarihi geleneksel olarak parçalı bir şekilde ele alınmış; konusunun ayrı ayrı alanlara dağıtılması, birbirinden hayli kopuk mimari, minyatür, diğer süsleme sanatları, müzik ve edebiyat "tarih"lerinde somutlanmıştır. Bir diğer sorun, kültür tarihinin saray ile ilişkisinin çok dar ve yüzeysel biçimde yorumlanması : devletin ve hanedanın siyasi-askeri başarı veya başarısızlıklarının bir "yansıma"sına indirgenmesi ve dolayısıyla kendi üretiminin maddi ve kültürel koşullarından, ya da daha genel olarak, saray-merkezli elit toplum katmanlarına özgü bütün bir habitus'tan soyutlanmasıdır. Bu historiyografik arkaplan ile tartışma içinde HIST 625, yürürlükteki belli başlı yorum tarzlarının (örneğin belgeci, formalist, retrospektif-ideolojik, ya da estetik-koleksiyoncu yaklaşımların olsun; resepsiyon teorisine, sanatın sosyal temellerine ya da kimlik sorunlarına yönelen daha güncel metodolojilerin olsun) süregelen eleştirisi aracılığıyla, bir "total tarih" uygulamasının olası patikalarını araştıracak; "Osmanlılaşma", "sosyal, politik ve kültürel akışkanlık", "meşru değişim", "Osmanlı resmi toplumunun farklı sınıfları arasındaki duvarlar", "grup ayrıcalık ve kimliklerinin aşınması", ya da "kültürel deneysellikler" gibi kavram ve/ya sorunları irdelerken, öğrencileri (gerek değişim, gerekse devamlılık içindeki) iktidar ve meşruiyet profilllerinin kültür ve sanat aracılığıyla nasıl hem ifade, hem inşa edildiğini araştırmaya sevkedecektir. Önemli ölçüde birinci kaynaklardan yola çıkan, dolgun (yaklaşık 30 sayfa dolayındaki) bir araştırma çalışmasının tamamlanması koşuluyla, Tarih lisansüstü programlarının seminer yükümlülüğüne saydırılabilecek olan bu ders, (buna uygun okumalar ve diğer koşullarla) ileri lisans düzeyinde bir konferans dersi olarak da alınabilir. Bunun için bkz HIST 425. TLL 501-502 veya eşdeğerleri aracılığıyla Osmanlıcaya yeterli hakimiyet koşulu ve dersin öğretim üyesinin onayıyla alınabilir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2023-2024 Osmanlı Kültür Tarihinin Konu ve Sorunları 3
Bahar 2021-2022 Osmanlı Kültür Tarihinin Konu ve Sorunları 3
Bahar 2019-2020 Osmanlı Kültür Tarihinin Konu ve Sorunları 3
Güz 2018-2019 Osmanlı Kültür Tarihinin Konu ve Sorunları 3
Güz 2003-2004 Osmanlı Kültür Tarihinin Konu ve Sorunları 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :