Facebook
2022-863608 DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA TEMİNİ VE MONTAJI İŞİ AÇIK İHALESİ
İlan Adı : 2022-863608 DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA TEMİNİ VE MONTAJI İŞİ AÇIK İHALESİ
İhale Tarihi : 03/08/2022 - 15:00
İçerik :

DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA TEMİNİ VE MONTAJI İŞİ AÇIK İHALE İLANI

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

Duvar Tipi Split Klima Temini ve Montajı Açık İhalesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası: 2022 / 863608

1- Üniversitenin

a.Adresi: Sabancı Üniversitesi, Orta Mahalle Üniversite

  Caddesi No: 27 Orhanlı-Tuzla- İstanbul 

b.Telefon: 0 216 483 94 11

c.Elektronik e-posta adresi: ozcan.erturk@sabanciuniv.edu

2- İhale konusu malın

a.Niteliği, türü ve miktarı: Duvar Tipi Split Klima Temini ve Montajı – 13 Adet

b.Teslim yeri: Sabancı Üniversitesi Tuzla Kampüsü

3- İhalenin 

a.Yapılacağı yer: Sabancı Üniversitesi Satınalma Toplantı Odası

b.Tarih ve saati: 03.08.2022 Saat: 15:00

c.Son teklif verme tarihi: 03.08.2022 Saat: 14:00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler 

•İdari Şartname 

•Teknik Şartname ve Ekleri

•İş Sağlığı ve İş Güvenliği Şartnamesi

•Sözleşme Taslağı 

•Teklif Mektubu ve Fiyatlandırma Ekleri / İç zarf olarak yer almalıdır 

•Teklif edilen malzemenin teknik detay veya katalog bilgileri

•Tebligat Taahhüt Formu 

•Birim Fiyat Teklif Cetvelleri

•Vergi Levhası Fotokopisi

•Faaliyet Belgesi 

•Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi 

•İmza Sirküleri

•SGK Prim Borcu Olmadığını Gösterir Belge

•Vergi Borcu Olmadığını Gösterir Belge

•Ticaret odasından ihalelere katılmaya yasaklı olmadığını gösteren belge 

•Teklif ve birlikte verilecek olan İhale Dökümanları ile istenen tüm evrakların, şirket imza sirkülerinde tam yetkili olarak tanımlanan kişi/kişiler tarafından imza edilmesi

 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. 

6- İhale dokümanı, Satınalma Biriminden veya web sitesinden tedarik edilebilir. İhaleye katılım için Sabancı Üniversitesi Akbank Şubesi nezdinde bulunan TR86 0004 6007 1388 8000 1208 58 nolu hesabına İhale No:2022/863608 İhale Dokümanı Bedeli açıklaması ile 250 TL ( İki Yüz Elli Türk Lirası ) yatırıldığına dair dekont ihale zarfının içinde bulunmalıdır. Doküman satış bedeli yalnızca bankaya yatırılmaktadır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.

7- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sabancı Üniversitesi Satınalma Birimi Orta Mahalle Üniversite Caddesi No: 27 Orhanlı-Tuzla-İstanbul adresine elden teslim edileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

Ek Dosyalar :