Facebook
2021-775230 ANA KAFETERYA YEMEK HİZMETİ ALIMI AÇIK İHALESİ
İlan Adı : 2021-775230 ANA KAFETERYA YEMEK HİZMETİ ALIMI AÇIK İHALESİ
İhale Tarihi : 12/11/2021 - 13:00
İçerik :

ANA KAFETERYA YEMEK HİZMETİ ALIMI İŞİ 

AÇIK İHALE İLANI

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

Ana Kafeterya Yemek Hizmeti Alımı İşi Açık İhalesine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası: 2021 / 775230

1- Üniversitenin

a.Adresi: Sabancı Üniversitesi, Orta Mahalle Üniversite

  Caddesi No: 27 Tuzla- İstanbul 

b.Telefon: 0 216 483 94 11

c.e-posta adresi: ozcan.erturk@sabanciuniv.edu

2- İhale konusu malın

a.Niteliği, türü ve miktarı: Ana Kafeterya Yemek Yemek Hizmeti Alımı İşi

b.Teslim yeri: Sabancı Üniversitesi Tuzla Kampüsü

3- İhalenin 

a.Yapılacağı yer: Sabancı Üniversitesi YBF Binası 2137 Numaralı Oda

b.Tarih ve saati: 12.11.2021 Saat: 13:00

c.Son teklif verme tarihi: 12.11.2021 Saat: 11:00

4. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler 

•İdari Şartname 

•Teknik Şartname ve Ekleri, 

•Sözleşme Taslağı 

•Teklif Mektubu ve Fiyatlandırma Ekleri / İç Zarfta Yer Almalıdır 

•Tebligat Taahhüt formu 

•Vergi Levhası Fotokopisi

•Faaliyet Belgesi 

•Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi 

•İmza Sirküleri

•İhale Doküman Bedeli Banka Dekontu

•SGK prim borcu olmadığını gösterir belge

•Vergi borcu olmadığını gösterir belge

•Ticaret odasından ihalelere katılmaya yasaklı olmadığını gösteren belge 

•Teklif ve birlikte verilecek olan tüm evrakların, şirket imza sirkülerinde tam yetkili kişi/kişiler tarafından imza edilmesi

•İsteklinin vergi dairesi onaylı 2019, 2020 ve 2021’in ilk çeyreğini kapsayan mali tabloları ve bilançoları

•İSG evrakları: (imzalı ve kaşeli) (Talep edilirse)

•Yer görme belgesi (Üniversite tarafından imzalı) 

 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre değil, fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, , verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. 

6- İhale dokümanı, Satınalma Biriminden veya web sitesinden tedarik edilebilir. İhaleye katılım için, “2021/775230 İhale Doküman Bedeli” açıklaması ile Sabancı Üniversitesi TR86 0004 6007 1388 8000 1208 58 nolu hesabına 500 TL ( Beş Yüz Türk Lirası ) yatırıldığına dair dekont ihale zarfının içinde bulunmalıdır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.

Ek Dosyalar :