Facebook
SSBF SOSYAL PSİKOLOJİ LABORATUVARI İÇİN CİHAZ ALIMLARI İŞİ
İlan Adı : SSBF SOSYAL PSİKOLOJİ LABORATUVARI İÇİN CİHAZ ALIMLARI İŞİ
İhale Tarihi : 06/08/2020 - 11:00
İçerik :

SSBF SOSYAL PSİKOLOJİ LABORATUVARI İÇİN CİHAZ ALIMLARI İŞİ AÇIK İHALE İLANI

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

 

SSBF Sosyal Psikoloji Laboratuvarı İçin Cihaz Alımları İşi Açık İhalesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası: 2020 / 656696

1- Üniversitenin

a.Adresi: Sabancı Üniversitesi, Orta Mahalle Üniversite

  Caddesi No: 27 Orhanlı-Tuzla- İstanbul 

b.Telefon: 0 216 483 90 91

c.Elektronik e-posta adresi: gulsum.yildirim@sabanciuniv.edu      

2- İhale konusu hizmetin 

a.Niteliği, türü ve miktarı: SSBF Sosyal Psikoloji Laboratuvarı İçin Cihaz Alımları İşi                                                         

b.Teslim yeri: Sabancı Üniversitesi Kampusü - Tuzla/ İstanbul 

 

3- İhalenin 

a.Yapılacağı yer: Sabancı Üniversitesi CP Binası No:G021

b.Tarih ve saati: 06.08.2020 Saat: 11:00

c.Son teklif verme tarihi: 06.08.2020 Saat: 11:00

 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler 

•İdari Şartname 

•Teknik Şartname ve Ekleri 

•Sözleşme Taslağı 

•İSG ve Çevre Sağlığı Şartnamesi

•Teklif Mektubu ve Fiyatlandırma Ekleri / İç zarf olarak yer almalıdır 

•Teklif edilen malzemenin teknik detay ve katalog bilgileri

•Tebligat Taahhüt Formu 

•Birim Fiyat Teklif Cetveli

•Vergi Levhası Fotokopisi

•Faaliyet Belgesi 

•Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi 

•İmza Sirküleri

•SGK Prim Borcu Olmadığını Gösterir Belge

•Vergi Borcu Olmadığını Gösterir Belge

•Ticaret Odasından ihalelere katılmaya yasaklı olmadığını gösteren belge 

•Teklif ve birlikte verilecek olan İhale Dökümanları ile istenen tüm evrakların, şirket imza sirkülerinde tam yetkili olarak tanımlanan kişi/kişiler tarafından imza edilmesi 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. 

6- İhale dokümanı, Satınalma Biriminden veya web sitesinden tedarik edilebilir. İhaleye katılım için Sabancı Üniversitesi Akbank Şubesi nezdinde bulunan TR86 0004 6007 1388 8000 1208 58 nolu hesabına İhale No:2020/656696  İhale Dokümanı Bedeli açıklaması ile 100 TL ( YüzTürkLirası ) yatırıldığına dair dekont ihale zarfının içinde bulunmalıdır. Doküman satış bedeli yalnızca bankaya yatırılmaktadır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.

7- Teklifler, ihale için son teklif verme tarih ve saatine kadar, iş günü ve mesai saatleri içerisinde (08:30-17:00) olmak kaydıyla, Sabancı Üniversitesi Satınalma Birimi Orta Mahalle Üniversite Caddesi No: 27 Orhanlı-Tuzla-İstanbul adresine elden teslim edileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

Ek Dosyalar :