Facebook
DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR VE RAM ALIMI AÇIK İHALE İLANI
İlan Adı : DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR VE RAM ALIMI AÇIK İHALE İLANI
İhale Tarihi : 23/07/2020 - 14:00
İçerik :

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR VE RAM  ALIMI AÇIK İHALE İLANI

SABANCI ÜNİVERSİTESİ
Dizüstü Bilgisayar ve Ram Alımı Açık İhalesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası        : 2020 / 660251
1- Üniversitenin
a.Adresi: Sabancı Üniversitesi, Orta Mahalle Üniversite
  Caddesi No: 27 Orhanlı-Tuzla- İstanbul 
b.Telefon        : 0 216 483 94 24
c.Elektronik e-posta adresi: mine.incircioglu@sabanciuniv.edu      
2- İhale konusu hizmetin 
a.Niteliği, türü ve miktarı:  Dizüstü Bilgisayar ve RAM Alımı
                                                              Model 1 ( 125 adet)
                                                              Model 2 ( 125 adet )
                                                              Model 3 (70 adet )
                                                              Model 4 ( 81 adet )
                                                              Model 5 ( 7 adet )
a.Yapılacağı yer        : Sabancı Üniversitesi Satınalma Toplantı Odası
b.Tarih ve saati: 23.07.2020 Saat: 14:00
c.Son teklif verme tarihi: 23.07.2020 Saat: 14:00
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler 
•İdari Şartname 
•Teknik Şartname ve Ekleri 
•Sözleşme Taslağı 
•Teklif Mektubu ve Fiyatlandırma Ekleri / İç zarf olarak yer almalıdır 
•Tebligat Taahhüt Formu 
•Birim Fiyat Teklif Cetveli
•Vergi Levhası Fotokopisi
•Faaliyet Belgesi 
•Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi 
•İmza Sirküleri
•SGK Prim Borcu Olmadığını Gösterir Belge
•Vergi Borcu Olmadığını Gösterir Belge
•Ticaret Odasından ihalelere katılmaya yasaklı olmadığını gösteren belge 
Teklif verilecek ürünler için birer adet numune temini ( İhale kararına istinaden iade edilecektir)
•Teklif ve birlikte verilecek olan İhale Dökümanları ile istenen tüm evrakların, şirket imza sirkülerinde tam yetkili olarak tanımlanan kişi/kişiler tarafından imza edilmesi 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. 
6- İhale dokümanı, Satınalma Biriminden veya web sitesinden tedarik edilebilir. İhaleye katılım için Sabancı Üniversitesi Akbank Şubesi nezdinde bulunan TR86 0004 6007 1388 8000 1208 58 nolu hesabına İhale No:2020 / 660251 İhale Dokümanı Bedeli açıklaması ile 200 TL ( İkiyüz Türk Lirası ) yatırıldığına dair dekont ihale zarfının içinde bulunmalıdır. Doküman satış bedeli yalnızca bankaya yatırılmaktadır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.
7- Teklifler, ihale için son teklif verme tarih ve saatine kadar, iş günü ve mesai saatleri içerisinde (08:30-17:00) olmak kaydıyla, Sabancı Üniversitesi Satınalma Birimi Orta Mahalle Üniversite Caddesi No: 27 Orhanlı-Tuzla-İstanbul adresine elden teslim edileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

Ek Dosyalar :