Facebook
ÖĞRETMEN AĞI YARATICI PROBLEM ÇÖZME PROGRAMININ (YPÇ) GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK HİZMET ALIMI
İlan Adı : ÖĞRETMEN AĞI YARATICI PROBLEM ÇÖZME PROGRAMININ (YPÇ) GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK HİZMET ALIMI
İhale Tarihi : 28/04/2020 - 11:00
İçerik :

ÖGRETMEN AGI YARATICI PROBLEM ÇÖZME PROGRAMININ (YPÇ) GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK HİZMET ALIMI

Öğretmen Agi Yaratici Problem Çözme Programinin (YPÇ) Gelistirilmesine Yönelik Hizmet Alimı Açık İhalesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası              : 2020 / 647785

1- Üniversitenin

a.Adresi                                : Sabancı Üniversitesi, Orta Mahalle Üniversite

                                            Caddesi No: 27 Orhanlı-Tuzla- İstanbul 

b.Telefon                               : 0 216 483 94 24

c.Elektronik e-posta adresi      : mine.incircioglu@sabanciuniv.edu      

2- İhale konusu malın

     a.Niteliği, türü ve miktarı   : Öğretmen Ağı (ÖA)’nın Hibrit Öğrenme Modülleri’nden olan Yaratıcı Problem Çözme Programı (YPÇ)’nın içerik geliştirmesi, etki ölçümü, yaygınlaştırma stratejisinin belirlenmesi ve uygulanmasına yönelik hizmet alımı

b.Teslim Yeri                          : Hacı Mimi Mah. Serdar-ı Ekrem Sk. DoğanApt. No:30/C Galata, Beyoğlu

3- İhalenin 

a.Yapılacağı yer                      : Sabancı Üniversitesi CP Satınalma Birimi G001 Nolu Toplantı Odası

b.Tarih ve saati                      : 28.04.2020 Saat: 11:00

c.Son teklif verme tarihi          : 28.04.2020 Saat: 11:00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler 

•İdari Şartname 

•Teknik Şartname 

•Birim Fiyat Teklif Cetveli

•Sözleşme Taslağı 

•Teklif Mektubu ve fiyatlandırma ekleri / İç zarf olarak yer almalıdır 

•Tebligat Taahhüt formu 

•Vergi levhası fotokopisi

•Faaliyet Belgesi 

•Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi 

•İmza Sirküleri

•SGK prim borcu olmadığını gösterir belge

•Vergi borcu olmadığını gösterir belge

•Ticaret odasından ihalelere katılmaya yasaklı olmadığını gösteren belge 

•Teklif ve birlikte verilecek olan İhale Dökümanları ile istenen tüm evrakların, şirket imza sirkülerinde tam yetkili olarak tanımlanan kişi/kişiler tarafından imza edilmesi 

•Teklif verilen ürünlerin Türkçe teknik detay dosyaları

 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. 

6- İhale dokümanı, Satınalma Biriminden veya web sitesinden tedarik edilebilir. İhaleye katılım için Sabancı Üniversitesi Akbank Şubesi nezdinde bulunan TR86 0004 6007 1388 8000 1208 58 nolu hesabına İhale No:2020/647785 İhale Dokümanı Bedeli açıklaması ile 100 TL ( Yüz Türk Lirası ) yatırıldığına dair dekont ihale zarfının içinde bulunmalıdır. Doküman satış bedeli yalnızca bankaya yatırılmaktadır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.

7- Teklifler, ihale için son teklif verme tarih ve saatine kadar, iş günü ve mesai saatleri içerisinde (08:30-17:00) olmak kaydıyla, Sabancı Üniversitesi Satınalma Birimi Orta Mahalle Üniversite Caddesi No: 27 Orhanlı-Tuzla-İstanbul adresine elden teslim edileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

Ek Dosyalar :