Facebook
ATIK BERTARAFI VE ANALİZİ HİZMETİ ALIMI AÇIK İHALE İLANI
İlan Adı : ATIK BERTARAFI VE ANALİZİ HİZMETİ ALIMI AÇIK İHALE İLANI
İhale Tarihi : 27/01/2020 - 11:00
İçerik :

ATIK BERTARAFI ve ANALİZİ HİZMETİ ALIMI AÇIK İHALE İLANI

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

 

Atık Bertarafı ve Analizi Hizmeti Alımı Açık İhalesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası: 2020 / 624459

1-Üniversitenin

a.Adresi: Sabancı Üniversitesi, Orta Mahalle Üniversite Caddesi No: 27 Orhanlı-Tuzla- İstanbul

b.Telefon: 0 216 483 90 91

c.Elektronik e-posta adresi: gulsum.yildirim@sabanciuniv.edu

2-İhale konusu hizmetin

a.Niteliği, türü ve miktarı: Atık Bertarafı  ve Analizi Hizmeti Alımı 

b.Teslim yeri: Sabancı Üniversitesi Kampusü - Tuzla/ İstanbul

3- İhalenin

a.Yapılacağı yer: Sabancı Üniversitesi CP Binası No:G021

b.Tarih ve saati: 27.01.2020 Saat: 11:00

c.Son teklif verme tarihi: 27.01.2020 Saat: 11:00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler

•İdari Şartname

•Teknik Şartname ve Ekleri

•Sözleşme Taslağı

•Birim Fiyat Teklif Cetveli

•Teklif Mektubu ve Fiyatlandırma Ekleri / İç zarf olarak yer almalıdır

•Tebligat Taahhüt Formu

•Yetkili yerel kurumdan alınmış deşarj izni (İSKİ, İSU)

•Deşarj Konulu Çevre İzni veya Kanal Bağlantı İzin Belgesi

•Vergi Levhası Fotokopisi

•Faaliyet Belgesi

•Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi

•İmza Sirküleri

•SGK Prim Borcu Olmadığını Gösterir Belge

•Vergi Borcu Olmadığını Gösterir Belge

•Ticaret Odasından ihalelere katılmaya yasaklı olmadığını gösteren belge

•Teklif ve birlikte verilecek olan İhale Dökümanları ile istenen tüm evrakların, şirket imza sirkülerinde tam yetkili olarak tanımlanan kişi/kişiler tarafından imza edilmesi

5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

6-İhale dokümanı, Satınalma Biriminden veya web sitesinden tedarik edilebilir. İhaleye katılım için Sabancı Üniversitesi Akbank Şubesi nezdinde bulunan TR86  0004  6007  1388  8000  1208  58 nolu hesabına İhale No:2020/624459 İhale Dokümanı Bedeli açıklaması ile 50 TL ( Elli Türk Lirası ) yatırıldığına dair dekont ihale zarfının içinde bulunmalıdır. Doküman satış bedeli yalnızca bankaya yatırılmaktadır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.

7-Teklifler, ihale için son teklif verme tarih ve saatine kadar, iş günü ve mesai saatleri içerisinde (08:30-17:00) olmak kaydıyla, Sabancı Üniversitesi Satınalma Birimi Orta Mahalle Üniversite Caddesi No: 27 Orhanlı-Tuzla-İstanbul adresine elden teslim edileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

Ek Dosyalar :