Facebook
OTOMATIK SICAK PRES ALIMI AÇIK İHALE İLANI
İlan Adı : OTOMATIK SICAK PRES ALIMI AÇIK İHALE İLANI
İhale Tarihi : 06/12/2019 - 11:00
İçerik :

OTOMATIK SICAK PRES ALIMI AÇIK İHALE İLANI

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

Otomatik Sıcak Pres Alımı Açık İhalesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası         : 2019 / 615038

1- Üniversitenin

a.Adresi : Sabancı Üniversitesi, Orta Mahalle Üniversite

          Caddesi No: 27 Orhanlı-Tuzla- İstanbul 

b.Telefon        : 0 216 483 94 91

c.Elektronik e-posta adresi: yesim.orsal@sabanciuniv.edu     

2- İhale konusu hizmetin 

a.Niteliği, türü ve miktarı: Otomatik Sicak Pres Alımı 1 adet

          İki (2) Yıl Rezistans Garanti Kapsamı ve Kapsam Süresince Genel Bakım

b.Teslim yeri       : Sabancı Univeristesi  Tuzla Kampusu 

3- İhalenin 

a.Yapılacağı yer        : Sabancı Üniversitesi D2 Binası No:1012

b.Tarih ve saati: 06.12.2019 Saat: 11:00

c.Son teklif verme tarihi: 06.12.2019 Saat: 11:00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler 

•İdari Şartname 

•Teknik Şartname ve ekleri, 

•Sözleşme Taslağı 

•Teklif Mektubu ve fiyatlandırma ekleri / İç zarf olarak yer almalıdır 

•Tebligat Taahhüt formu 

•Vergi levhası fotokopisi

•Faaliyet Belgesi 

•Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi 

•İmza Sirküleri

•SGK prim borcu olmadığını gösterir belge

•Vergi borcu olmadığını gösterir belge

•Ticaret odasından ihalelere katılmaya yasaklı olmadığını gösteren belge 

•Teklif veren firmanın dünya çapında bu tür projeler yapmış uluslararası bir şirket olması gerekmektedir.

•Teklif veren firmanın daha önce Türkiye’deki uluslararası şirketlerde de benzer sistemleri kurmuş olması gerekmektedir.

•Teklif veren firmanın ilgili projede görev yapacak danışman kadrosunun benzer projeleri en az 10 şirkette gerçekleştirmiş olması ve daha önce uluslararası şirketlerde veya uluslararası danışmanlık şirketlerinde çalışma deneyimi olması gerekmektedir.

•Teklif ve birlikte verilecek olan İhale Dökümanları ile istenen tüm evrakların, şirket imza sirkülerinde tam yetkili olarak tanımlanan kişi/kişiler tarafından imza edilmesi 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. 

6- İhale dokümanı, Satınalma Biriminden veya web sitesinden tedarik edilebilir. İhaleye katılım için Sabancı Üniversitesi Akbank Şubesi nezdinde bulunan TR86 0004 6007 1388 8000 1208 58 nolu hesabına İhale No:2019/615038 İhale Dokümanı Bedeli açıklaması ile 50 TL ( Elli Türk Lirası ) yatırıldığına dair dekont ihale zarfının içinde bulunmalıdır. Doküman satış bedeli yalnızca bankaya yatırılmaktadır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.

7- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sabancı Üniversitesi Satınalma Birimi Orta Mahalle Üniversite Caddesi No: 27 Orhanlı-Tuzla-İstanbul adresine elden teslim edileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

Ek Dosyalar :