DİNLE

Marka Pratiği Yüksek Lisans Programı Başvuru Koşulları

SÜ lisansüstü programlarına yapılan başvurular, ilgili Enstitünün Kabul Jurisi tarafından değerlendirilir. Kesin kabul, Jüri'nin önerilerinin ilgili Enstitü tarafından onaylanması ile gerçekleşir ve adaylara duyurulur.

Adaylar, mülâkat için çağrılabilirler.

Başvurular, Akademik Takvim'de ilân edilen süreler içerisinde yapılır.

Yurtdışında öğrenim gören yabancı uyruklu adayların eğitim almış oldukları yükseköğretim kurumunun tanınırlığı ve almış oldukları eğitimin uygunluğu YÖK tarafından onaylandığı takdirde başvuruları geçerli olur. Gerekli sorgulama Üniversite tarafından yapılır.

Yurtdışında öğrenim gören Türk uyruklu adayların, eğitim almış oldukları yükseköğretim kurumunun denkliği için YÖK'e başvurarak denklik belgesi almaları gerekir.

Marka Pratiği Tezsiz Yüksek Lisans Programı Başvuru İçin Gerekli Belgeler ve Adaylarda Aranan Özellikler;

1. On-Line Başvuru Formu: Online başvuru formu doldurulmalıdır.

Başvuru dosyasına tamamlanmış online başvurunun bir çıktısı eklenmelidir.

Diğer maddelerde yer alan belgeler posta yoluyla veya elden ayrıca ulaştırılır.

Başvuru belgelerinizin, değerlendirme öncesi veya sonrasında iadesi mümkün olmadığından, başvuru sırasında; TOEFL veya eşdeğeri sınav başvuru ya da sonuç belgelerinizin veya gerek gördüğünüz diğer belgelerin orjinallerini muhafaza etmeniz ve başvuruyu bu belgelerin kopyaları ile yapmanız sizin için yararlı olacaktır.

2. Resmi Transkript: İlgili yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanmış, adayın aldığı tüm dersleri ve notlarını gösteren resmi belgenin kapalı zarf içinde sunulması gerekmektedir.

3. İki adet Referans Mektubu: On-line sisteme yüklenmeli ve/veya kapalı zarf içerisinde sunulmalıdır. Mektup örneği

4. Bir adet Vesikalık Fotoğraf

5.Marka Pratiği Yüksek Lisans programımızda ALES ve eşdeğer sınav sonuç belgeleri şartı aranmamaktadır.

6. İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuç Belgesi: Aşağıda sağlanması gereken asgari puanları ve geçerlilik süreleri belirtilen belgelerden herhangi biri sunulmalıdır. Bu belgelerin başvuru sırasında fotokopileri kabul edilmekle birlikte, kayıt sırasında orijinalleri istenecektir.

TOEFL Internet-based test (IBT) en az 72
KPDS En az 60 puan
YDS En az 60 puan
e-YDS En az 60 puan
YÖKDİL En az 60 puan
PTE En az 55
CPE C
CAE C

Bu sınavların geçerlilik süreleri şöyledir: TOEFL, PTE 2 yıl; CAE, CPE 3 yıl; KPDS, ÜDS ve YDS, e-YDS 5 yıl.

Başvuru sırasında İngilizce Yeterlilik Sınav sonuç belgesini temin edemeyen adaylar programa kabul edildikleri takdirde Sabancı Üniversitesi İngilizce Dil Ölçme Sınavı'nda (ELAE) yeterli başarıyı göstermeleri koşulu ile kabul edilirler. Sınavda başarısız olan veya sınava katılmayan adayların, lisansüstü programa devam edebilmek için yabancı dil hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamaları gerekir. Yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olmaları durumunda Lisansüstü programa kayıt hakkını kaybederler.

Sabancı Üniversitesi mezunları, mezuniyetlerini takiben 2 yıl içinde kabul edildikleri takdirde, İngilizce Yeterlilikten muaf tutulurlar.

*ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi 6. madde 3. fıkra d bendi uyarınca uluslararası bir yabancı dil sınavına eşdeğerlik verilmesinde ve sürdürülmesinde sınavın Türkiye’de yapılıyor olması halinde devlet üniversitelerine ait binalarda yapılması şartı bulunmaktadır.

Ayrıca ÖSYM’nin 26 Şubat 2016 tarihinde web sayfasında yapmış olduğu duyuruya istinaden

6114 sayılı Kanunun 7. maddesinin 6. fıkrası gereğince hazırlanan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi Yönetim Kurulunda görüşülmüş olup, bu duyuru tarihine kadar (duyuru tarihi 26 Şubat 2016) yapılmış sınavlara ilişkin belgeler ile yabancı sınav kurumlarına başvuruları duyuru tarihinden önce yapılmış olması kaydı ile duyuru tarihini takip eden günden başlamak üzere 30 gün içerisinde yapılacak sınavlara ilişkin belgelerin bu kurala uygun olarak verilmiş olduğu kabul edilecektir.

8. Niyet Mektubu (Statement of Purpose)

9. Mezuniyet Dereceleri:

Lisans diploması fotokopisi

  • Yüksek lisans programına başvuru için lisans derecesi gerekmektedir. Başvuru aşamasında mezun olunan alanlarla ilgili bir kısıtlama yoktur
  • Halen bir yükseköğrenim programına kayıtlı adayların öğrenimlerini en geç, başvuru yaptıkları dönemin üniversiteye ilk kayıtları için ilân edilen süre sonuna kadar tamamlamaları gerekmektedir.

Başvuru Adresi:

Adaylar, başvuru belgelerini on-line sisteme yükler ve Sabancı Üniversitesi Öğrenci Kaynakları Birimi'ne elden teslim edebilir ya da posta ile aşağıdaki adrese gönderebilirler. Başvuru dosyasına tamamlanmış online başvurunun bir çıktısı eklenmelidir.Posta ile gönderilen belgelerin, son başvuru tarihinden önce Üniversitemize ulaşması gerekmektedir. E-posta ile yapılan başvurular değerlendirilememektedir.

Sabancı Üniversitesi Öğrenci Kaynakları Birimi, Orta Mahalle, Üniversite Cd. No:27, Tuzla, 34956 Istanbul
0 (216) 483 90 93
0 (216) 483 90 73

studentinfo@sabanciuniv.edu

Dinle