Facebook

Sabancı Üniversitesi misyonu doğrultusunda araştırma ufkuna önemli katkıda bulunan fakülte içi veya fakülteler arası katılımı yüksek, iddialı araştırma projelerini İç Araştırma Fonu kaynakları ile desteklemektir. İç Araştırma Projelerinin hedefi, yeni gelişmekte olan araştırma alanlarında, SÜ'ne ileri araştırma konularında bilimsel çalışma, uygulama, uluslararası araştırma ağlarına dahil olma veya ticari açılımlar sağlama olanağı yaratmak ve nitelikli insan kaynağının oluşturulmasına destek olmaktır.

İç Araştırma Projeleri Kapsamında Destelenecek Projeler:

a) Özgün Bir Fikir Çerçevesinde Desteklenecek Projeler:

  • Çok kritik/gelişmekte olan araştırma alanlarında, bu aşamada hibe desteklerden kaynak bulamayacak ancak bilimsel, teknolojik veya toplumsal içeriği zengin projeler

b) Mükemmeliyet Merkezlerine Yönelik Yapılan Başvurular:

  • Evrensel gelişmeler ve ülke öncelikleri doğrultusunda stratejik bir araştırma alanında, Üniversite bünyesindeki Öğretim Üyeleri, Lisans ve Lisansüstü Öğrenciler ve ilgili alanda faaliyetlerini yürüten diğer tüm çalışanlar tarafından kritik bir kitle oluşturacak şekilde belirlenen projeler kapsamında başvurular.

c) Geniş Kapsamlı İşbirliklerine Yönelik Projeler:

  • Üniversitemiz WIN (What is Next) çalışmaları kapsamında belirlenen konularda Fakülteler arası işbirliklerini içeren projeler. Bu kapsamda enerji,çevre ve su konularında yapılacak olan araştırmalar

d) Dış Paydaşlar ile Birlikte Geliştirilecek İşbirliği Projeleri:

  • Diğer üniversiteler, araştırma kuruluşları, Ar-Ge merkezleri ve/veya özel sektör kuruluşlarından en az bir veya birkaçı ile birlikte geliştirilen projeler. Bu projelerde aranan ek nitelikler:
  • Proje önerisinin birlikte geliştirildiği kurum/kuruluşlar ile Üniversitenin araştırma altyapılarının mümkün olduğunca eş ve birbirini tamamlayıcı şekilde kullanılmasının planlanması;
  • Proje önerisine tüm proje paydaşları tarafından eşit oranda maddi ve ayni kaynak ayrılması ve paydaşların ayırdığı kaynakların kendi bünyesinde kullanılması.

e) Ülke Gündemi ve Ani İhtiyaçlar Doğrultusunda Yapılan Başvurular:

  • Ülke gündemi ile gelişen kritik ve toplumsal içeriği zengin olan araştırmalar.

Proje çağrıları, ÜAK üyeleri tarafından aksi belirtilmedikçe, yılda bir kez çağrı açılır, başvurular 2017 yılından itibaren Ocak ayı içinde gerçekleştirilir. Mükemmeliyet Merkezlerine Yönelik başvurularda bir merkez sadece bir defaya mahsus başvuruda bulunabilir.

Ayrıntılı bilgi için lütfen Araştırma Proje Geliştirme Ofisi (PGO) ile iletişime geçiniz.