DİNLE

Ders Kataloğu

IF 100 Problem Çözümünde Bilişimsel Yaklaşımlar 3 SU Kredi
Bu ders algoritmik düşünme, soyutlama ve ayrıştırma gibi bilişimsel düşünmenin anahtar kavramlarına giriş niteliğindedir. Ayrıca, öğrencilere bilişimsel düşünme kavramlarını pratikte uygulayabilmeleri adına temel programlama yetenekleri de kazandırılacaktır. Dersler, ödevler ve değişik disiplinlere özel etkileşimli uygulama saatleri ile öğrenciler algoritma tasarlamayı, bir problemi alt problemlere bölebilmeyi ve parçalardan bütüne gidecek şekilde problem çözmeyi öğreneceklerdir. Doğru çalışma ve verimlilik prensipleri ile bilişimsel çözümlerin değerlendirilmesi de ders içinde kapsanacaktır. Bilişimsel düşünme kavramlarını pratikte uygulayabilmeleri için öğrencilere değişkenler, komutlar, şartlı ifadeler, döngüler, fonksiyonlar, temel veri yapıları ve dosya okuma/yazma işlemleri gibi temel programlama kavramları da gösterilecektir. Bu amaçla Python gibi basit bir programlama dili kullanılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Problem Çözümünde Bilişimsel Yaklaşımlar 3
Bahar 2018-2019 Problem Çözümünde Bilişimsel Yaklaşımlar 3
Güz 2018-2019 Problem Çözümünde Bilişimsel Yaklaşımlar 3
Yaz 2017-2018 Problem Çözümünde Bilişimsel Yaklaşımlar 3
Bahar 2017-2018 Problem Çözümünde Bilişimsel Yaklaşımlar 3
Güz 2017-2018 Problem Çözümünde Bilişimsel Yaklaşımlar 3

Onkosul: __
Yankosul: IF 100R
ECTS Kredi: 5 ECTS (5 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IF 100R Problem Çözümünde Bilişimsel Yaklaşımlar ? Problem Çözme 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Problem Çözümünde Bilişimsel Yaklaşımlar ? Problem Çözme 0
Bahar 2018-2019 Problem Çözümünde Bilişimsel Yaklaşımlar ? Problem Çözme 0
Güz 2018-2019 Problem Çözümünde Bilişimsel Yaklaşımlar ? Problem Çözme 0
Yaz 2017-2018 Problem Çözümünde Bilişimsel Yaklaşımlar ? Problem Çözme 0
Bahar 2017-2018 Problem Çözümünde Bilişimsel Yaklaşımlar ? Problem Çözme 0
Güz 2017-2018 Problem Çözümünde Bilişimsel Yaklaşımlar ? Problem Çözme 0

Onkosul: __
Yankosul: IF 100
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IF 200 Hayal, Gerçek, Bilim ve Toplum 3 SU Kredi
Bu ders, öğrencilerimizin Sabancı Üniversitesinde?ki zengin ve çeşitli bilgi birikiminden azami olarak yararlanabilmesini hedefliyor. Fakülteler arası bir ders olup, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi tarafından desteklenmektedir. İçeriği modülerdir, örneğin: 1. Su: Fizik, Nanofizik, Kimya ve Jeopolitiği; 2. Özel Gereksinimli Kişilere İstanbul?da Engeller; 3. Kuantum Hesaplama ve Zaman Yolculuğu; 4. Jules Verne, Edebiyat, Hayal, Gerçek; 5. Ekonomi, Finans ve Sizin Geleceğinizin Güvencesi; 6. Cinsel ve Kültürel Haklar, Çeşitlilikte Zenginlik Diversity; 7. Faz Geçişleri, Ölçeksizlik, Evrensellik, Beyin ve Hatırlamak.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2016-2017 Hayal, Gerçek, Bilim ve Toplum 3
Bahar 2015-2016 Hayal, Gerçek, Bilim ve Toplum 3
Güz 2015-2016 Hayal, Gerçek, Bilim ve Toplum 3
Bahar 2014-2015 Hayal, Gerçek, Bilim ve Toplum 3
Güz 2014-2015 Hayal, Gerçek, Bilim ve Toplum 3
Bahar 2013-2014 Hayal, Gerçek, Bilim ve Toplum 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IF 301 Bilim ve Teknolojide Toplumsal Cinsiyet 3 SU Kredi
Bazı disiplinlerde kadın bilim insanlarının görece azlığının sebepleri nelerdir? Toplumsal cinsiyet bilimsel bilgi üretimini ve içeriğini etkiler mi? Kadınların bilim ve mühendislik alanlarına daha etkin katılmalarının ne tür etkileri olmuştur? Toplumsal cinsiyet kavramının göz önüne alınmasıyla ortaya çıkan bilimsel araştırma konuları nelerdir? Bu dersin amacı bu ve benzeri soruları araştırmaktır. Başta toplumsal cinsiyet kavramı açıklanmakta ve bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarıyla toplumsal cinsiyet arasındaki ilişkiler genel olarak ortaya konmaktadır. Daha sonra, kadınların bu alanlardan tarihsel olarak dışlanmaları ve bunun bilimsel, teknolojik ve sosyo-ekonomik bedelleri, yaşadıkları tecrübeler ve verdikleri mücadeleler incelenmektedir. Ve en nihayet, toplumsal cinsiyetten kaynaklanan yanlılığın söz konusu alanlardan elenmesine yönelik politika ve ?örnek pratikler?, bunların bilimsel gelişmelere yaptığı katkılar ve bu sayede ortaya çıkan yeni araştırma alanları incelenmektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2019-2020 Bilim ve Teknolojide Toplumsal Cinsiyet 3
Güz 2018-2019 Bilim ve Teknolojide Toplumsal Cinsiyet 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IF 333 Yaratıcılık, İnovasyon ve Girişimcilik 3 SU Kredi
Bu derste, yaratıcılık, inovasyon ve girişimcilik kavramlarının her birisinin etkin bir şekilde yönetilmesine yönelik olarak geliştirilmiş olan yaklaşım, yöntem ve araçlar birlikte ele alınacak ve ortak bir çerçeve içerisinde tartışılacaktır. Ders, dönem içerisinde her öğrencinin bir girişimcilik projesi çerçevesinde fiilen bu yaklaşım, yöntem ve araçları kullanabileceği bir şekilde işlenecektir. Öğrenciler beşeri yaratım süreçlerinin nasıl organize olduğunu ve bu süreçlerin altında yatan beyin mekanizmalarının neler olduğunu öğreneceklerdir. Bu kapsamda ele alınacak konulardan bazıları, yaratıcılıkta bireysel farklılıklar, takım yaratıcılığı, görsel imgeleme ve yaratıcılık, uzmanlık ve yaratıcılık, yaratıcılığın gelişimi, yaratıcılık ve problem çözme, zeka ve duygusal zeka, yaratıcılığın beyin temeli, vb. Bu derste ayrıca kantitatif ve kalitatif yaklaşım, yöntem ve araçlar (ör: veri görselleştirilmesi ve veri analizi, odak grupları, yapılandırılmış mülakatlar, delphi metodu, beyin fırtınası, zihinsel haritalandırma, kano analizi, balık kılçığı analizi vb.) yoluyla öğrencilerin dönem boyunca ve / veya kendi projeleri için ortaya koydukları problemlerin ve geliştirdikleri yaratıcı çözüm alternatiflerinin araştırılmasına, test edilmesine ve farklı çözüm önerileri arasında karar verme yeteneklerinin kazandırılmasına odaklanılacaktır. Derste yeni fikir ve ürünlerin hayata geçirilmesi bağlamında hedef müşteri ve kullanıcıların tanımlanması iş modellemesi, takımların oluşturulması, liderlik, kaynakların belirlenmesi ve bu kaynaklara ulaşılması ve fikrin kaynak sağlayan kişi ve kurumlara etkili sunumu, anahtar performans göstergelerinin tanımlanması, ölçülmesi, analiz edilmesi, geliştirilmesi ve kontrol edilmesine yönelik yaklaşımlar, yöntemler ve araçlar da ele alınacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2017-2018 Yaratıcılık, İnovasyon ve Girişimcilik 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IF 401 Enerji: Tedarik Zinciri, Ekonomisi ve Jeopolitikası 3 SU Kredi
Enerji olgusunun/kavramının günlük yaşamda ve ekonomideki yerinden yola çıkarak üretim teknolojisi ve tüketimi, küresel ekonomi ve piyasalardaki rolü, ve küresel politikalardan çevreye, uluslararası ilişkilerden devletlere ve tüketicilere yansıyan etkileriyle birlikte ele alınması hedeflenmektedir. Enerjinin günlük yaşamdaki yeri, tüketim süreci ve mekanizmalarıyla birlikte hangi ölçeklerde ve ne şekilde ihtiyaç duyulduğu üzerinde durularak incelenir. Enerji üretimi, farklı tip enerji kaynaklarının kullanılabilir enerjiye dönüşümü süreci üzerinden teknolojik ve fiziksel bir bakış açısıyla işlenir. Enerji piyasalarının çalışma prensipleri ve mekanizmaları, enerji üretiminin endüstriyel bir faaliyet olarak ekonomideki yeri gözönünde bulundurularak irdelenir. Enerji üretimi ve tüketiminin piyasa mekanizmalarının güdümüyle enerji tedarik zincirlerini çalıştırma şekli ve piyasa aktörlerinin karar verme süreçleri ele alınır. Güncel bir bakış açısıyla enerjinin küresel, bölgesel ve yerel politikalar üzerindeki belirleyiciliği ve çevreye etkileri üzerinde durulur.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Enerji: Tedarik Zinciri, Ekonomisi ve Jeopolitikası 3
Bahar 2018-2019 Enerji: Tedarik Zinciri, Ekonomisi ve Jeopolitikası 3
Bahar 2017-2018 Enerji: Tedarik Zinciri, Ekonomisi ve Jeopolitikası 3
Bahar 2016-2017 Enerji: Tedarik Zinciri, Ekonomisi ve Jeopolitikası 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
IF 467 Karar, Psikoloji ve Beyin 3 SU Kredi
İnsanların nasıl karar verdiği sorusunu, beyin bilimleri, psikoloji, yöneylem araştırması ve yönetim bilimleri gibi pek çok bilim alanı, kendi çerçevelerinin sağladığı araç, teknik ve yaklaşımlarla modellemiş, analiz etmiş ve anlamaya çalışmıştır. Yakın geçmişteki teknolojik ilerlemeler sonucunda beyin araştırmaları hız kazanmış, bununla birlikte de karar verme mekanizması ile ilgili farklı disiplinlerdeki teorik yapıların deneylenmesi ve sorgulanması mümkün olmuştur. Bu sayede, karar verme ile ilgili çalışmalar bilişsel ve davranışsal sinirbilim, bilişsel psikoloji, sosyal bilişim, ve nöroekonomi gibi çok disiplinli bilim dallarının özel ilgi alanına girmiştir. Önerilen bu ders kapsamında, ekonomi bilimi, yönetim bilimleri, bilgisayar bilimleri ve yöneylem araştırmasının sağladığı matematiksel çerçeveler ve karar vermenin temel bileşenleri olan değer sistemi ve amaçlar, alternatifler, rastsallıklar ve tercihlerin, gerçekçi ve tutarlı bir şekilde nasıl modellenebileceği, beynin bilişsel ve fizyolojik mekanizmaları ile davranışsal sinirbilim kuramları gözetilerek ele alınacaktır. Bu bağlamda ders kapsamında, karar problemleri ve öğrenmenin modellenmesine yönelik matematiksel yaklaşım ve teknikler (ör: karar ağaçları, oyun kuramı, matematiksel programlama, rastsallığın modellenmesi ve Bayes kuramı, Bayes öğrenmesi, tercihlerin modellenmesi ve vNM fayda kuramı, entropi, karar ağaçları öğrenmesi ve yapay sinir ağları) ele alınacaktır. Bunların yanı sıra araştırma kapsamı ve miktarı gün geçtikçe çoğalan nöroekonomi, davranışsal ekonomi ve davranışsal sinirbilim kapsamındaki araştırma sonuçları (ör: beklenti kuramı, koşullanma kuramı , ödül ve ceza, yargı ve karar vermede beklenti, deneyim ve erteleme) üzerinde durulacak; tercih, davranış ve karar vermenin (sosyal ya da bireysel) sinir sistemindeki işlevlenme aşamaları ve mekanizmaları (ör: beyinde ödül algısı, öğrenme türleri, dikkat, hafıza, inanç sistemleri gibi kavramların motor süreçlerle etkileşimi, güven, işbirliği, alturizm, sosyal davranış) nöroetolojik bir bakış ile de desteklenerek ele alınacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Karar, Psikoloji ve Beyin 3

Onkosul: (NS 201 - Lisans - En Az D)
ve (MATH 203 - Lisans - En AzD)
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :