Buradasınız

SBE-Yönetim Bilimleri Lisansüstü Programlarına Başvuru

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilimleri Lisansüstü Programları Başvuru Koşulları

SÜ lisansüstü programlarına yapılan başvurular, ilgili Enstitünün Kabul Jurisi tarafından değerlendirilir. Kesin kabul, Jüri'nin önerilerinin ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanması ile gerçekleşir ve adaylara duyurulur.

Adaylar, yazılı sınav ve mülâkat için çağrılabilirler. Yazılı sınavlar ve mülâkatlar İngilizce olarak yapılır.

Başvurular, Akademik Takvim’de ilân edilen süreler içerisinde yapılır.

Yurtdışında öğrenim gören yabancı uyruklu adayların eğitim almış oldukları yükseköğretim kurumunun tanınırlığı ve almış oldukları eğitimin uygunluğu YÖK tarafından onaylandığı takdirde başvuruları geçerli olur. Gerekli sorgulama Üniversite tarafından yapılır.

Yurtdışında öğrenim gören Türk uyruklu adayların eğitim almış oldukları yükseköğretim kurumunun denkliği için YÖK'e başvurarak denklik belgesi almaları gerekir.

Başvuru için Gerekli Belgeler ve Adaylarda Aranan Özellikler :

1. On-Line Başvuru Formu: On-line Form.

Adaylar birden fazla programa başvurabilirler. Bu durumda program tercihleri online başvuru formunda belirtilmeli ve başvurulan her program için ayrı başvuru dosyası hazırlanmalıdır.

Başvuru dosyasına tamamlanmış online başvurunun bir çıktısı eklenmelidir.

Başvuru belgelerinizin, değerlendirme öncesi veya sonrasında iadesi mümkün olmadığından, başvuru sırasında; GRE, GMAT, TOEFL veya eşdeğeri sınav başvuru ya da sonuç belgelerinizin veya gerek gördüğünüz diğer belgelerin orjinallerini muhafaza etmeniz ve başvuruyu bu belgelerin kopyaları ile yapmanız sizin için yararlı olacaktır.

2. Resmi Transkript : İlgili yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanmış, adayın aldığı tüm dersleri ve notlarını gösteren resmi belgenin kapalı zarf içinde sunulması gerekmektedir.

3. İki adet Referans Mektubu: Kapalı zarf içerisinde sunulmalı ya da online olarak doldurulmalıdır. Mektup örneği.

4. Bir Adet Vesikalık Fotoğraf

5. Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı Sonuç Belgesi : Aşağıda sağlanması gereken asgari puanları ve geçerlilik süreleri belirtilen belgelerden herhangi biri sunulmalıdır. Bu belgelerin başvuru sırasında fotokopileri kabul edilmekle birlikte, kayıt sırasında orijinalleri istenecektir. 

a.Yönetim Yüksek Lisans (MBA) Programına Başvurularda aşağıdaki sınavlardan en az biri zorunludur:

ALES, e-ALES : Eşit Ağırlıklı en az 55

GMAT: En az 550

GRE: Eşit ağırlık en az 152((Quantitative+Verbal)/2)

b.  Finans Yüksek Lisans (MiF) Yüksek Lisans Programına Başvurularda aşağıdaki sınavlardan en az biri zorunludur:

ALES, e-ALES: Eşit Ağırlıklı: en az 55 puan
GMAT: En az 550
GRE: Eşit ağırlık en az 152((Quantitative+Verbal)/2)

c.  İş Analitiği Tezli Yüksek Lisans  (MSBA) Programına Başvurularda aşağıdaki sınavlardan en az biri:            

TC uyruklu adayların aşağıda belirtilen ALES puanının yanısıra GMAT ya da GRE testlerinden herhangi birininsonucunu belgelemeleri   gerekmektedir. Yabancı uyruklu adayların GMAT veya GRE puanlarından sadece birini belgelemeleri yeterlidir.

ALES, e-ALES: Eşit Ağırlıklı: en az 55 puan

GMAT : En az 600  puan

GRE Quantitative: 150 puan

d.  Yönetim Doktora (PhD) Programına Başvurularda aşağıdaki sınavlardan en az biri:    

TC uyruklu adayların aşağıda belirtilen ALES puanının yanısıra GMAT ya da GRE testlerinden herhangi birinin sonucunu belgelemeleri gerekmektedir. Yabancı uyruklu adayların GMAT, GRE ya da GAT puanlarından sadece birini belgelemeleri yeterlidir.

GMAT: En az 600  puan

GRE: Quantitative: En az 730 puan (Eski), 157 (Yeni)

ALES, e-ALES: Eşit Ağırlıklı: Tezli Yüksek Lisans derecesi ile başvuran adaylar için en az 75 puan 
                              Lisans derecesi ile başvuran adaylar için en az 80 puan

GAT: Accumulative Percentile : %60 (Sadece yabancı uyruklu öğrenciler için (Pakistan HEC tarafından yapılan))

 

e.  Yöneticiler için Yönetim Yüksek Lisans (EMBA) ve Profesyoneller için Yönetim Yüksek Lisans (PMBA) programlarına yapılan başvurularda ALES ve benzeri sınav sonucu sunma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Bu sınavların geçerlilik süreleri şöyledir: ALES 3 yıl, GRE/GMAT 5 yıl, GAT 2 yıl. 

Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından gerekli puanı alarak kabul edildikleri herhangi bir lisansüstü programdan çeşitli nedenlerle ilişkisi kesilen ve en fazla bir dönem sonra aynı veya başka bir lisansüstü programa kabul edilen öğrenciler ile bir yüksek lisans programının tamamlanmasını takiben en fazla bir dönem sonra başka bir lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerden yeniden Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonucu istenmez, ancak başvuru esnasında geldiği lisansüstü programa kabulünde sunduğu Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı Sonuç Belgesi istenir.

6. Doktora programlarına başvuracak adaylar için:

-Lisanstan doktoraya başvuran adaylar için lisans programı genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 olması gerekmektedir. 4'lük sistemden başka not sistemleri uygulayan üniversitelerin mezunlarının, resmi bir açıklama ve/veya çevrim tablosu vermeleri gerekir.

- Yüksek lisanstan doktoraya başvurularda “Tezli yüksek lisans” diploması gerekmektedir. Yüksek lisans diploma veya transkriptinde “Tezli” programdan mezuniyetine ilişkin bilgi yer almayan adayların mezun oldukları yükseköğretim kurumlarından alacakları resmi bir yazı ile bu durumu belgelemeleri şarttır.

- 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler, tezsiz yüksek lisans programında kayıtlı oldukları tarihleri belgelemeleri şartı ile doktora programına başvurabilir.

7. a) Doktora Programları için “Yabancı Dil Belgesi”: Aşağıda belirtilen belgelerin başvuru sırasında fotokopileri kabul edilmekle birlikte, kayıt sırasında orijinalleri istenecektir.

Sabancı Üniversitesi mezunları da yabancı dil belgesini sağlamak zorundadır.

Doktora başvurusunda bulunanlar için ELAE sınavı yabancı dil sınavı yerine kabul edilmez.

Doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından belirtilen puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. 

“Yabancı Dil Belgesi”nin İngilizce olması durumunda asgari puan tablosu aşağıdaki gibidir.

TOEFL*:  Internet-based test (IBT) en az 88;

KPDS  : En az 73 puan

ÜDS     : En az 73 puan.

YDS, e-YDS: En az 73 puan

YÖKDİL : En az 73 puan

CPE*: En az C

CAE*: En az B

PTE*: En az 74

Bu sınavların geçerlilik süreleri şöyledir: TOEFL ve PTE 2 yıl; CEA ve CPE 3 yıl; e-YDS, YDS, KPDS ve ÜDS 5 yıl.

 “Yabancı Dil Belgesi”ni İngilizce dışında yukarıda belirtilen dillerden birinden sağlayan adayın, ek olarak 7-b) maddesinde belirtilen İngilizce yeterlilik şartını da sağlaması zorunludur.

 *ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi 6. madde 3. fıkra d bendi uyarınca uluslararası bir yabancı dil sınavına eşdeğerlik verilmesinde ve sürdürülmesinde sınavın Türkiye’de yapılıyor olması halinde devlet üniversitelerine ait binalarda yapılması şartı bulunmaktadır.

Ayrıca ÖSYM’nin 26 Şubat 2016 tarihinde web sayfasında yapmış olduğu duyuruya istinaden

6114 sayılı Kanunun 7. maddesinin 6. fıkrası gereğince hazırlanan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi Yönetim Kurulunda görüşülmüş olup, bu duyuru tarihine kadar (duyuru tarihi 26 Şubat 2016) yapılmış sınavlara ilişkin belgeler ile yabancı sınav kurumlarına başvuruları duyuru tarihinden önce yapılmış olması kaydı ile duyuru tarihini takip eden günden başlamak üzere 30 gün içerisinde yapılacak sınavlara ilişkin belgelerin bu kurala uygun olarak verilmiş olduğu kabul edilecektir.

7. b) İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuç Belgesi : Sabancı Üniversitesinin öğrenim dili İngilizce olduğundan aşağıda asgari puanları ve geçerlilik süreleri belirtilen İngilizce sınav sonuç belgelerinden herhangi biri sunulmalıdır. Bu belgelerin başvuru sırasında fotokopileri kabul edilmekle birlikte, kayıt sırasında orijinalleri istenecektir.

 

 

TOEFL*        IBT

UDS,KPDS, YDS, e-YDS, YÖKDİL

CPE*

CAE*

PTE*

 MBA

83

69

C

B

70

 MiF

83

69

C

B

70

PMBA

83

69

C

B

70

 EMBA

83

69

C

B

70

 MSBA

83

69

C

B

70

 PhD 

88

73 

C

B

74

 

Bu sınavların geçerlilik süreleri şöyledir: TOEFL ve PTE 2 yıl; CEA ve CPE 3 yıl; e-YDS, YDS, KPDS ve ÜDS 5 yıl.

Başvuru sırasında İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuç Belgesi'ni temin edemeyen adaylar(diğer tüm koşulları sağlayarak) programa kabul edildikleri takdirde Sabancı Üniversitesi İngilizce Dil Ölçme Sınavı'nda (ELAE) yeterli başarıyı göstermeleri koşulu ile kabul edilirler. Sınavda başarısız olan veya sınava katılmayan adayların, lisansüstü programa devam edebilmek için İngilizce hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamaları gerekir. İngilizce hazırlık sınıfında başarısız olmaları durumunda lisansüstü programa kayıt hakkını kaybederler.

Sabancı Üniversitesi mezunları, mezuniyetlerini takiben 2 yıl içinde Sabancı Üniversitesi lisansüstü programlarına başvurdukları ve kabul edildikleri takdirde, İngilizce Yeterlilikten muaf tutulurlar.

*ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi 6. madde 3. fıkra d bendi uyarınca uluslararası bir yabancı dil sınavına eşdeğerlik verilmesinde ve sürdürülmesinde sınavın Türkiye’de yapılıyor olması halinde devlet üniversitelerine ait binalarda yapılması şartı bulunmaktadır.

Ayrıca ÖSYM’nin 26 Şubat 2016 tarihinde web sayfasında yapmış olduğu duyuruya istinaden

6114 sayılı Kanunun 7. maddesinin 6. fıkrası gereğince hazırlanan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi Yönetim Kurulunda görüşülmüş olup, bu duyuru tarihine kadar (duyuru tarihi 26 Şubat 2016) yapılmış sınavlara ilişkin belgeler ile yabancı sınav kurumlarına başvuruları duyuru tarihinden önce yapılmış olması kaydı ile duyuru tarihini takip eden günden başlamak üzere 30 gün içerisinde yapılacak sınavlara ilişkin belgelerin bu kurala uygun olarak verilmiş olduğu kabul edilecektir.

8. Kişisel ve Profesyonel Amaçları Anlatan Niyet Mektubu

9. Özgeçmiş

10. MBA ve Finans Yüksek Lisans programlarına başvuru için, lisans derecesini tamamlamış adaylardan diploma fotokopisi veya mezuniyet belgesi, lisans eğitimi devam eden adaylardan mezun olabilir belgesi  istenir.

11. Bütün Yönetim Bilimleri Yüksek Lisans programlarında imzalı taahhüt belgesi

12. Diğer Gereklilikler :

 - Tüm yüksek lisans programlarına başvuru için lisans derecesi gerekmektedir. Doktora programlarına ise lisans ya da yüksek lisans derecesi ile başvuru yapılabilir.

- Halen bir yükseköğrenim programına kayıtlı adayların öğrenimlerini en geç, başvuru yaptıkları dönemin üniversiteye ilk kayıtları için ilân edilen süre sonuna kadar tamamlamaları gerekmektedir.

- Yönetim doktora programına,  işletme, ekonomi, sosyal bilimler, fen bilimleri ve mühendislik lisans veya yüksek lisans programlarından mezun olanlar başvurabilirler.

Başvuru Adresi:

Programlara başvurular için aşağıda belirtilen adreslerden detaylı bilgi alınabilir.

MBA  Başvuru Süreci

EMBA  Başvuru Süreci

MiF  Başvuru Süreci

PMBA Başvuru Süreci

MSBA Başvuru Süreci

PhD  Başvuru Süreci

Başvuru belgeleri elden teslim edebilir ya da posta ile aşağıdaki adrese gönderebilirler. Posta ile gönderilen başvurularda postanın üniversitemize ulaşım tarihi dikkate alınacaktır. E-posta ile yapılan başvurular değerlendirilememektedir.

 

location-sabancı universitesi Sabancı Üniversitesi Öğrenci Kaynakları Birimi, Orta Mahalle, Üniversite Cd. No:27, Tuzla, 34956 Istanbul  

telefon ikonu-sabancı universitesi  0 (216) 483 90 93

fax ikonu-sabancı universitesi 0 (216) 483 90 73