DİNLE

Sabancı Üniversitesi’nde Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanununa İstinaden Aydınlatma Bildirimidir

Sabancı Üniversitesi’nde Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanununa İstinaden Aydınlatma Bildirimidir
Sabancı Üniversitesi paydaşlarına ait çeşitli kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması  Kanununa (KVKK) uygun olarak, veri sorumlusu sıfatıyla Yüksek Öğretim Kanunu çerçevesinde faaliyet  gösteren Sabancı Üniversitesi (SÜ) tarafından işlenmektedir. Kişisel verilerin işleme amacı, şekli ve  aktarım durumu aşağıda açıklanmıştır.
Kişisel verileri toplama ve işleme amacımız nedir?
Yüksek öğrenim kurumu olan SÜ, temel olarak eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetleri  paralelinde faaliyet amaçlarına uygun olarak kişisel verileri toplamakta ve işleme tabi tutmaktadır. Kişisel  verilerin işlenmesinde, anayasada öngörülen kişisel hak ve özgürlükler, kişisel mahremiyet, kanunlara  uyum, bireysel değerlere/tercihlere saygı ve gerekli hallerde kişi rızasına tabi şekilde kişinin faydası  gözetilerek KVKK madde 5 ve 6’da belirtilen şartlara uyum sağlanır. Bu kapsamda;

●    Eğitim, öğretim faaliyetlerinin sürdürülebilmesi, ölçme değerlendirme ve başarı takibi yapılabilmesi, YÖK gereği tutulması gereken kayıtların saklanması amacıyla SÜ idari ve akademik birimleri, görevlendirdikleri idari çalışanlar ve öğretim elemanları kişisel veri oluşturur ve işleme tabi tutar.
●    SÜ, idari, akademik çalışanları ve hizmet veren alt yüklenimci firma çalışanları hakkında SÜ faaliyet amaçları paralelinde kişisel veri toplanır ve işlenir.
●    SÜ yerleşkelerinde yer alan yurt, lojman, sosyal tesis vb. gibi yerlerde ikamet eden öğrenciler, çalışanlar ve kısa süreli ziyaretçiler hakkında yaşamsal ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla kişisel veriler işlenir.
●    SÜ yerleşkelerinde emniyetli yaşam sağlamak amacıyla geçici bir süre ile bulunan ziyaretçiler hakkında kişisel veri işlenir.
●    SÜ toplumsal etkileşim ve gelişim sağlamak amacıyla düzenlenen her türlü etkinlik, kurs, gelişim programı, sergi, konferans, çalıştay, toplantı katılımcıları hakkında kişisel veriler işlenir.
●    Kariyer planlaması için mezunlara destek olmak, mezun başarısını izlemek, mezunlar ağı oluşturmak amacıyla SÜ mezunları hakkında, açık rıza alınarak kişisel veriler işlenir.
●    SÜ’nin faaliyet alanlarındaki tanıtımını yapmak ve uygun aday öğrenci, çalışan, öğretim elemanlarına ulaşabilmek amacıyla ilgili kişilerin rızası alınarak kişisel veriler işlenir.

Kişisel Verileriniz Aktarılıyor mu?
SÜ, eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma hedefleri paralelinde KVKK 8. Ve 9. maddelerinde belirtildiği  şekliyle, aşağıdaki amaçlarla kişisel verilerinizi paylaşabilir;

●    SÜ bünyesinde sürekli veya geçici olarak hizmet veren alt yüklenimci firmalar ile KVKK gözetilerek yapılan ticari anlaşmalar çerçevesinde işin gerektirdiği oranda ve sürede kişisel bilgi paylaşımı yapılabilir. Kişisel verilerin paylaşımında bilgi sahibi kişilerin hakları gözetilerek ticari ve hukuksal emniyet sağlamak maksadıyla anlaşmalar yapılır.
●    SÜ hedefleri paralelinde yurt dışında faaliyet gösteren benzer kurumlar ile geliştirilen eğitim ve araştırma amaçlı iş birlikleri, eğitim programları, personel değişimleri, yabancı ülke menşeli çalışanların ülkeleri ve ülke temsilcilikleri, ortak etkinlikler vb. kapsamında üniversite paydaşlarına ait kişisel veriler, gerekli durumlarda kişilerin rızası alınarak, olması gerektiği kadar ve ihtiyaç süresince paylaşılabilir.

Kişisel veri toplamamızın yöntemi ve hukuki  sebebi nedir?
Kişisel verileriniz, Üniversitemizin temel olarak eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetleri  paralelinde geliştirdiği hedeflerine uygun olarak ve  yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru  bir şekilde yerine getirebilmesi  maksadıyla toplanmakta ve işleme tabi tutmaktadır. 
Veri sahibi olarak haklarınız neler?
KVKK 11. Madde’de veri sahiplerinin kendilerine ait bilgiler üzerindeki hakları tanımlanmıştır. Bu  kapsamda SÜ bünyesinde bilgisi işlem gören gerçek kişiler; kişisel verisi işlenip işlenmediği, işlenen  kişisel veri içeriğini ve işlenme amacını, yurt içi veya dışına paylaşım durumu hakkında bilgi alma,  işleme nedeni ortadan kalkmış olan verii için silme ve/veya güncelleme talep etme, kişinin aleyhine  neticelendiği düşünülen işlemlerde itiraz etme hakkına sahiptir.
Soru ve talepleriniz için?
KVKK kapsamındaki soru ve başvurularınızı, sizi tanımamıza ve iletişime geçebilmemize yardımcı  olabilecek şekilde kimlik, telefon, adres bilgilerinizi de ekleyerek yazılı ve imzalı olarak aşağıdaki adrese  posta ile taahhütlü gönderebilir, şahsen başvurunuzu teslim edebilir veya ilgili başvurunuzu sabanciuniversitesi@hs03.kep.tr​ ​  adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. 30 iş günü  içerisinde açıklama ücretsiz olarak tarafınıza bildirilecektir. Talebinizin maliyet gerektirmesi durumunda  KVK kurulu tarafından saptanacak tarifeler üzerinden ücret talep edilebilir.
İletişim ve Başvuru Adresi  Sabancı Üniversitesi Üniversite Caddesi Orta Mahalle Orhanlı Tuzla  İSTANBUL
KVKK hakkında daha fazla bilgi?
http://www.kvkk.gov.tr/ adresinden KVKK hakkında detaylı bilgiler alabilirsiniz.