Buradasınız

Akademik Dürüstlük

Sabanci Universitesi

Üniversite, toplumsal gelişmeye hem yerel, hem küresel açıdan katkıda bulunan kurumların başında gelir. Öğretim, sanat, bilim ve teknoloji alanları üzerinden gerçekleşen bu katkı, birbiriyle bağlantılı iki düzeyde ortaya çıkar. Üniversitenin daha görünür olan birinci katkısı, paydaşı olan öğretim üyeleri ve öğrencilerin araştırma ve yaratıcı çalışma yoluyla ürettikleri bilim, teknoloji ve sanat eserleri üzerinden olur. İkinci katkı ise, toplumun genç bireylerine, gelecekteki özgün bilgi ve eserleri ya da toplumsal yaşamı etkileyecek yeni düşünme biçimlerini üretirken gereksinim duyacakları donanımı kazandırma yoluyla olur. İnsanlığın binlerce yıllık geçmişinden süzülerek gelen yaratıcı düşünce, bilim ve teknoloji birikiminin gençlere aktarılmasıyla ortaya çıkan bu ikinci katkı, birincinin de yolunu hazırlar.

Biz Sabancı Üniversitesi öğrencileri ve öğretim üyeleri olarak, akademik dürüstlük ilkelerinin araştırma, yaratıcı çalışma ve öğrenme süreçlerinin en önemli unsuru olduğuna inanıyoruz. Akademik dürüstlük; üyeleri olduğumuz evrensel bilgi dünyasına, içinde yaşadığımız topluma, birbirimize ve kendimize yönelik sorumluluklarımızın başında gelmektedir. Bu doğrultuda, Sabancı Üniversitesi öğretim üyeleri, öğrencileri ve idarecileri olarak akademik dürüstlük ilkelerini ihlal etmeyeceğimizi, başkalarının ihlal etmesine de izin vermeyeceğimizi duyururuz.

Bir üniversite öğrencisi, kendisine kazandırılan analitik-eleştirel düşünme ve yaratıcı çalışma becerilerinin yardımıyla, kendisinden önce ortaya konmuş birikimi özümsedikten sonra, bunun üzerine özgün katkısını ekleyerek yeni kuram, ürün ve eserleri üretmeyi öğrenir. Var olanı ilerletme üzerinde temellenen bu süreç, üretici genç bireye bir yandan beceri, deneyim ve özgüven kazandırırken, bir yandan da geçmiş ile gelecek arasında köprü olma sorumluluğunu verir.

Bu sürecin etkin bir biçimde işlemesinin ana sorumlusu olan öğretim üyeleri, kendi akademik araştırma ve üretim yaşamlarında da sıkı sıkıya takip ettikleri etik yaklaşımı, öğrenme sürecinin her aşamasına yönelik adil bir değerlendirme aracılığıyla öğrencilerine kazandırmayı hedeflerler. Öğrenim sürecinin sağlıklı yürümesine yönelik en hassas noktalardan biri olan ölçme ve değerlendirme aşamasında, öğrencinin sınav, ödev, rapor, sunum, tez vb. farklı ürünleri ortaya koyarken öncelikle kendi çalışma ve düşüncelerinden yola çıkması beklenir. Bununla birlikte, bu çalışmaları üretirken esinlenme ve bilgilenme amacıyla yararlanacağı kaynaklara, gereken her noktada atıfta bulunması zorunluluğunun akademik etiğin “olmazsa olmaz” kuralı olduğunu da öğrenir. Öğrenciler ve öğretim üyeleri üretimlerini hazırlarken, kullandıkları her türlü bilgi ve bilgi kaynağını fikri ve sınaî haklar doğrultusunda kullanır ve eser sahiplerinin haklarına saygı gösterir. Kaynakları çoğaltmaz, kopyalamaz, farklı formata aktarmaz, kiralamaz ve bu hakları başkalarının ihlal etmesine de izin vermez.