Bahar dönemi için Lisans Programlarına Yatay Geçiş Başvuruları

2004-2005 Akademik Yılı Bahar Dönemi için Lisans Programlarına Yatay Geçiş Başvuruları


1. Sınıf 2.Sınıf 3.Sınıf 4.Sınıf
Üniversite
Dışı
Üniversite
Dışı
Üniversite
Dışı
Üniversite
İçi
Üniversite
Dışı
Üniversite
İçi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları 15 25 - - - -
Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği - - 15 40 3 10
Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik - - 15 40 3 10
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği - - 15 40 3 10
Mekatronik Mühendisliği - - 15 40 3 10
Mikroelektronik Mühendisliği - - 15 40 3 10
Telekomünikasyon Mühendisliği - - 15 40 3 10
Üretim Sistemleri Mühendisliği - - 15 40 3 10
Sanat ve Sosyal Bilimler Programları 10 25 - - - -
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı - - 10 25 10 25
Kültürel Çalışmalar - - 10 25 10 25
Toplumsal ve Siyasal Bilimler - - 10 25 10 25
Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 10 10 - - - -
Ekonomi - - 10 25 10 25

Başvuru tarihi ve kabul işlemi

Başvurular, bütün belgeler eksiksiz olarak tamamlanarak 25 Ocak 2005 tarihine kadar Sabancı Üniversitesi Öğrenci Kaynakları Birimine yapılmalıdır.

Değerlendirme sonuçları adaylara yazılı olarak bildirilecektir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Programlara kabul edilecek adaylar, başvuru belgelerinin ilgili Fakülte Kurulu tarafından incelenmesi sonucunda belirlenecektir.

Adaylarda aranan özellikler

Adayların sağlamaları gereken yatay geçiş koşulları aşağıda belirtilmiştir:

 1. YÖK tarafından tanınan bir yükseköğretim kurumunda 4 yıllık lisans programında kayıtlı olmak.
 2. Hazırlık sınıfı hariç en az 1 dönemi başarı ile tamamlamış(Türkiye’deki üniversitelerden başvuranlar ile anne veya babasının yurt dışı devlet hizmetinin sona ermesi nedeniyle işçi ise kesin dönüş nedeniyle Türkiye’ye dönenler) veya en az 2 dönemi başarı ile tamamlamış (yurt dışındaki üniversitelerden kendi isteği ile gelenler) olmak.
 3. Adayın ayrılacağı üniversitede kayıtlı olduğu tüm derslerden en az geçer notu almış olması ve genel not ortalamasının en az 60/100 olması şarttır. 4. sınıfa yatay geçiş başvurusu yapacak adayların genel not ortalamasının 70/100 olması gereklidir.
 4. Halen bir üniversitede kayıtlı olmayanlar ve bir üniversiteden disiplin cezası ile çıkarılmış olanlar yatay geçiş başvurusu yapamazlar.

Başvuru için gereken belgeler

 1. Başvuru formu: Öğrenci Kaynakları Biriminden veya www.sabanciuniv.edu adresinden temin edilebilir. Birden fazla program için başvuran adayların her program için ayrı form doldurmaları gerekir.
 2. Not dökümü/Transkript: Adayın lisans öğreniminde aldığı bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi belge (Adayın Üniversitesinin Öğrenci İşleri tarafından onaylanmış olarak kapalı zarf içinde sunulmalıdır).
 3. İngilizce Dil yeterliliği: Eğitim dili İngilizce olan üniversiteler dışındaki üniversitelerden başvuran adayların Sabancı Üniversitesi İngilizce Dil Ölçme Sınavı’nda başarılı olması gerekir. Programa kabul edildiği halde Sabancı Üniversitesi İngilizce Dil Ölçme Sınavı’nda başarılı olamayan aday yatay geçiş hakkını kaybeder.
 4. Yurt dışındaki üniversitelerden yatay geçiş için T.C. ve K.K.T.C. uyruklu öğrencilerin geçiş yapmak istedikleri programın ÖSS puan türünde en az 185.000 puan (2002 ve öncesi için 120.000) almış olması gerekir. ÖSS belgesi olmayanlar SAT 1 (en az 1000 puan), ACT (en az 21 puan), Abitur, Fransız Bakaloryası, GCE A Level Sertifikası (en az 2 ders) veya Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB), Matura diploması belgelerinden birisini sağladıkları takdirde ÖSS puanı yerine değerlendirilebilir.
 5. Adayın Üniversitesinin Öğrenci İşleri tarafından hazırlanmış öğrenci belgesi ve disiplin durumunu belirten belge.
 6. İki adet referans mektubu (Form örneği başvuru formu ile birliktedir.)
 7. Her başvuru için Akbank Sabancı Üniversitesi Şubesi 30727 no’lu hesaba ödenecek 75.000.000 TL. başvuru ücreti makbuzu.
 8. Yurt dışı liselerden mezun olan adaylar için Milli Eğitim Bakanlığı-Talim Terbiye Kurulu’ndan alacakları lise diploması denklik belgesi.
 9. Yurt dışından yapılan başvurularda, adayın ayrılacağı üniversiteyi tanıtan katalog veya benzeri dokümanın eklenmesi yararlıdır.
 10. Yurt dışından anne veya babasının görevi nedeniyle dönüş yapanların resmi yazı ile belgelemeleri gerekir.

Sabancı Üniversitesi dışındaki Üniversitelerden 1. ve 2. sınıfa yatay geçişle kabul edilen adaylardan, yerleştirildikleri fakülteye kayıt yaptırırken ilgi duydukları lisans diploma programını belirtmeleri istenecektir. Esas öğrenim görmek istenen lisans diploma programı ise lisans programının ikinci yılı sonunda kesinleştirilecektir. 3. ve 4. sınıfa yatay geçiş başvurusunda bulunan adayların, başvuru formunda geçiş yapmayı istedikleri lisans diploma programını belirtmeleri gerekmektedir.

Başvuru ve detaylı bilgi için:

Sabancı Üniversitesi, Öğrenci Kaynakları Birimi

Orhanlı - Tuzla

34956 İstanbul

Telefon: (0216) 483 90 90

e-posta: studentinfo@sabanciuniv.edu

Sabancı Üniversitesi Web Sitesi